Arbeidsbetingelser

Helseforetakene i Helse Nord er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder.

Helse Nord RHF har inngått felles forsikringsavtale for ansatte og tilbyr gode pensjonsavtaler gjennom KLP. Sykehusapotek Nord HF har egne avtaler.

 

Pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) omfatter sykepleiere i 20% stilling eller mer.
 
Pensjonsordningen omfatter også faste og midlertidige sykepleiere som arbeider under 20%, men som tar ekstravakter/ timer slik at gjennomsnittet pr. kvartal tilsvarer 20% stilling.

 
Ordningen gjelder også dersom du har flere arbeidsgivere i Helse Nord og dette til sammen utgjør en stillingsandel på 20% eller mer. 

 
For alle andre ansatte gjelder ordningen hvis du jobber 14 timer i snitt per uke i et kvartal. 
 
Midlertidig tilsatte er med i pensjonsordningen i KLP fra første arbeidsdag. Som medlem i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning gjennom din arbeidsgiver, opparbeider du rett til alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon.

For AFP og særaldersgrenser vises det til egne regler.
 

 
 


 
 Alle arbeidstakere i Helse Nord RHF og helseforetakene  omfattes av en egen forsikringsordning som omfatter:
 
 • Yrkesskadesskadeforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Ulykkesforsikring for Ambulansepersonell​
 • Tjenestereiseforsikring
 • Ulykkesforsikring for skoleelever som er pasienter på sykehusene
 • Ulykkesforsikring for barn i barnehagene​
Ansatte i Helse Nord finner mer informasjon om pensjon og forsikring i Personalportalen på intranett (krever innlogging).

 


 
Helse Nord inngår på vegne av helseforetakene, rammeavtale med bestemte vikarbyråer. Sykehusene er pålagt å benytte disse byråene ved behov for vikarer.

 

 
I henhold til rammeavtale for de ulike vikartjenestene står følgende:

 
 • Leverandøren er ansvarlig for at vikaren ikke er bærer av smittsomme sykdommer (herunder MRSA og tuberkulose). 
 • Helsepersonell som i løpet av siste tre år har oppholdt seg sammenhengende over tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, skal fremlegge resultat av gjennomgått tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, i samsvar med krav i forskrift og veileder. 
 • Helsepersonell som i løpet av siste tolv måneder - har arbeidet som helsearbeider i land utenfor Norden, - vært innlagt i helseinstitusjon i land utenfor Norden RAMMEAVTALE // 22 - fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste i land utenfor Norden, - kan ha vært eksponert for MRSA-smitte slik det er utdypet i forskrift og veileder skal fremlegge negativt resultat av MRSA-screeningprøver før pasientrettet arbeid i sykehus. 
 • Enkelte helseforetak kan ha lokale bestemmelser som avviker fra ovennevnte rutine, som leverandøren er pliktig til å følge. 
 • Leverandøren må påse at fremtidige sentrale eller lokale bestemmelser om smittevern overholdes for de vikarer som tilbys iht. denne avtale. Det kan for eksempel gjelde krav om vaksine/tester. Leverandøren plikter å opplyse om helsemessige forhold som kan tenkes ha betydning for vikarens utføring av oppdraget, eller ville kunne pådra innleier ansvar. 
 • Skjema fra oppdragsgiver skal brukes.

 

Ved tilsetting blir det stilt samme krav til utenlandske borgere som nordmenn:

 • Du må kunne kommunisere på norsk skriftlig og muntlig
 • Du må kunne vise fram gyldig oppholds- og arbeidstillatelse der dette er et krav
 • Du må framvise autorisasjon der dette er et krav
 • Du må ha politiattest til stillinger der dette er påkrevd, for eksempel i arbeid med barn og psykisk utviklingshemmede
 • Du må legge fram dokumentasjon på vaksinasjon

 


 
 • EØS/EFTA/EU-borgere trenger ikke søke om oppholdstillatelse (med unntak av Romania og Bulgaria)

 • Nordiske borgere har arbeidstillatelse i Norge

 • Faglærte arbeidstakere (eks. sykepleiere og leger) utenfor EØS får oppholdstillatelse i in​ntil 6 måneder (gjelder ikke visumpliktige land)

 • Har du midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse må du opplyse om dette til din arbeidsgiver. Arbeidstillatelse må fornyest senest innen en måned før det løper ut

 • Alle har registreringsplikt – dette blir gjort via UDI sine hjemmesider. Skjemaer og avtaler for arbeid og opphold finner du her

 • Opplysinger og registreringsskjema om dokumentasjon i forbindelse med skattekort, D-nummer, fødselsnummer etc. får du via Ny i Norge sine nettsider

 • For å åpne bankkonto i Norge (krav for å få lønn) må du har norsk fødselsnummer. Også dette finner du informasjon om på nettsidene til Ny i Norge.

 • Skatteetaten har også god informasjon og rettledning.

 

 


Sist oppdatert 01.07.2021