Bilde av ambulansepersonell i Kirkenes

2023 – 2038

Strategisk utviklingsplan

­Førstevalget for pasienter og helse­personell

Finnmarkssykehuset HF nærmer seg målet med en historisk satsing på sykehusbygg og utstyr. Aldri før har det vært investert så mye i spesialisthelsetjenesten i Finnmark som de siste årene, og arbeidet med å videreutvikle spesialisthelsetjenesten fortsetter. Kvalitet, trygghet, respekt og lagspill er kjerneverdier som ligger til grunn i Finnmarkssykehuset HFs strategiske utviklingsplan frem mot 2038. 

​Formålet med Strategisk utviklingsplan er å beskrive morgendagens virksomhet, basert på behov og framskrivninger, forventninger og muligheter gjennom teknologi og digitalisering. Fremtidsbildet i strategien er satt frem mot 2040, mens anbefalte satsningsområder har fokuset på et kortere tidsperspektiv. Strategien viser helseforetakets planer og retninger for å møte fremtidige utfordringer ved å definere konkrete mål for de neste fire og 15 år, med hovedfokus på de nærmeste fire år. 

En oppdatering av Finnmarkssykehuset HFs plan og retning vil så foreligge om nye fire år. Samfunnsmålet vårt er å sørge for et helsemessig godt og effektivt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Finnmark. De totale løsningene skal sikre at dimensjonering, driftskonsept samt oppgave- og funksjonsfordelinger blir ivaretatt i et langsiktig perspektiv. 

​Sentralt i denne utviklingsplanen står tjenester som akuttmedisinsk tjeneste, desentralisert helsetjeneste og teknologisk utvikling. Endringer i virksomheten stiller krav til organisering og ledelse, samhandling og oppgavedeling, samt planlegging av teknologiske tiltak for å gi et best mulig tjenestetilbud til befolkningen i vårt opptaksområde. Strategisk utviklingsplan skal forankre planer for utvikling av Finnmarkssykehuset HFs virksomhet i overordnede strategier og rammer, og gi grunnlag for prioritering av tiltak for å utvikle virksomheten. 

Utviklingsplanen bygger på nasjonale strategier, regionale strategier og planer, fagplaner for pasientgrupper og fagområder samt beregninger av fremtidig kapasitetsbehov. Den omfatter hele Finnmarkssykehuset HF og beskriver status for dagens virksomhet, dimensjonerende forutsetninger, drivere for endring og konsekvenser for fremtidig virksomhet. 

Revidering av strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF ble iverksatt etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, med føringer gitt av departementet i samarbeid med de regionale helseforetakene. Planen erstatter tidligere strategisk utviklingsplan for 2015-2030. Interessentanalyser har vært utført med verdifulle innspill andre interne og eksterne aktører.

Strategisk utviklingsplan 2023 - 2038​

Sist oppdatert 11.04.2024