Pasientguide

Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen skal bidra til å sikre at pasienter ikke utsettes for uriktig, vilkårlig eller uforholdsmessig tvangsbruk. Er du pasient ved psykiatrisk avdeling i Finnmarkssykehuset har du rett til å klage på den behandlingen du får. Dette gjelder enten du er frivillig innlagt eller er underlagt tvungent psykisk helsevern mens du bor hjemme eller i omsorgsbolig.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har oppnevnt to kontrollkommisjoner for psykisk helsevern i Finnmark:

Kontrollkommisjonen for Vest- og Midt-Finnmark

 • ​Leder: Renate Bugge
 • Legekyndig medlem: Frode Øvrejord
 • Legmedlem: Inger Marlene Dalheim
 • Legmedlem: Bjørnar Rønning

​​Kontrollkommunisjonen for Øst-Finnmark

 • ​Leder Jørn Bremnes, C/O statsadvokatene i Troms og Finnmark
  • ​Kontaktinfo: Elvegata 2, 9008 Tromsø / 99 35 32 23
 • Legekyndig medlem: Ingelin Nordal
 • Legmedlem: Bendik Grossmann
 •  Legmedlem: Elin Roll Richardsen
 
I tillegg har alle medlemmer av kommisjonen oppnevnt personlige vara som trer inn ved behov.

Kontrollkommisjonen har tre hovedoppgaver

​Velferdskontroll 

Kontrollkommisjonen fører tilsyn med pasientenes trivsel og velferd under opphold på institusjonene, og reiser derfor jevnlig ut på besøk til institusjonene for å snakke med pasienter og ansatte. Noen av besøkene skal være uanmeldte. Pasienter som har spørsmål eller annet de ønsker å ta opp, kan be om en samtale med kontrollkommisjonens medlemmer. 

Dokumentkontroll

Alle vedtak om tvang som fattes i institusjonene, skal sendes kontrollkommisjonen for kontroll. Kontrollkommisjonen kontrollere at grunnlaget for tvang er tilstede og at det er benyttet riktig fremgangsmåte. For pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgn, skal kommisjonen etterprøve om vilkårene fremdeles er til stede tre måneder etter etablering. Videre er det slik at dersom vedtaksansvarlig ønsker å forlenge tvungent vern utover et år, må kontrollkommisjonen samtykke til dette. I disse sakene fatter kontrollkommisjonen vedtak.
 
Spesielt om psykisk helsevern for barn og unge

Når barn og unge mellom 12 og 16 år underlegges psykisk helsevern med døgnopphold på grunnlag av foreldresamtykke, og ikke selv er enig i tiltaket, skal spørsmålet om etablering av psykisk helsevern bringes inn for kontrollkommisjonen. Det er nok at barnet muntlig eller fysisk uttrykker motstand mot innleggelsen.

Klagebehandling 

Dersom du blir utsatt for uriktig, vilkårlig eller uforholdsmessig tvangsbruk, kan du eller nærmeste pårørende klage til kontrollkommisjonen. Pasienter som klager har rett til å la seg bistå av advokat uten kostnader. Advokat oppnevnes av kontrollkommisjonens leder.
 

Dette kan du klage på

 • Tvungent psykisk helsevern
 • Skjerming
 • Restriksjoner i forbindelse med omverdenen
 • Undersøkelse av rom og eiendeler og kroppsvisitasjon
 • Beslag
 • Bruk av tvangsmidler
 • Rusmiddeltesting
 • Overføring til annen institusjon 

Klage på tvangsmedisinering 

Dette behandles av Statsforvalteren, og skal sendes til følgende postadresse:

Statsforvalteren for Troms og Finnmark
Postboks 700
9800 VADSØ

Personvernerklæring

Hvis du ønsker mer informsjon om hvordan kontrollkommisjonen behandler dine personopplysninger så kan du laste ned vår personvernerklæring. 

Mer informasjon

Sist oppdatert 07.09.2023