Fag og kvalitet

Fra Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi: «Kvalitet på våre tjenester skal sikres gjennom enkelhet i arbeidsrutiner og system»

​Kvalitetsindikatorer

En kvalitetsindikator er et indirekte mål – en pekepinn – på kvalitet. Den sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med kvalitetsindikatorene er å gi publikum og brukerne, helsepersonell og ledere informasjon om kvaliteten på vårt tjenestetilbud.

Våre kvalitetsindikatorer er måltall på sentrale deler av vår virksomhet. Vi publiserer selv jevnlig tall om fristbrudd, ventetider og epikriser i våre virksomhetsrapporter. Virskomhetsrapportene presenteres i hvert styremøte. 

Kvalitetsregister 

​Det er over 50 forskjellige medisinske kvalitetsregistre i Norge. Formålene med disse er flere, men målet er at kvalitetsregistrene skal:

  • ​Være utgangspunkt for å vurdere og forbedre kvalitet på behandling som gis i spesialisthelsetjenesten (og etter hvert også primærhelsetjenesten)
  • Gi muligheter til å sammenligne ulike behandlingsformer for å finne de beste behandlingsmåtene
  • Gi pasientene mulighetene til å bidra med innspill om hvordan man oppfatter behandlingen og hvilke effekter den har hatt
  • Danne grunnlag for forsk​ning som kan bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring i norsk helsevesen
Oversikt over nasjonale registre:

 

Avvik og uønskede hendelser

Finnmarkssykehuset driver et vedvarende kvalitetsarbeid, der vi stadig ønsker å forbedre oss faglig, organisatorisk og administrativt.
For å lykkes med dette arbeidet er det svært viktig for oss å få kunnskap om de tilfellene der det skjer uønskede hendelser, og vi tar derfor gjerne imot avviksmeldinger på forskjellige områder.

Avvik og uønskede hendelser

Sist oppdatert 11.04.2024