Henvisninger til Finnmarkssykehuset

 • Når du henviser til Finnmarkssykehuset så bruk elektronisk henvisning. 
 • Pasienter som henvises til sykehuset for flere forskjellige problemstillinger tilhørende forskjellige legespesialiteter/avdelinger må få laget en separat henvisning per problemstilling.

En god henvisning skal inneholde en rekke relevant informasjon. Dette sparer tid og forenkler saksgangen.

Navn og fullt fødsels- og personnummer kommer automatisk.

Adresse følger ikke med automatisk, her overstyres adresser av folkeregisteret. Dette betyr at personer som skal innkalles fra annen adresse enn folkeregisteradressen må ha sin postadresse lagt inn i fritekst i henvisningen. Dette gjelder for eksempel utlendinger samt pasienter med midlertidig adresse og postboksadresse.

Diagnose(r) settes i ICPC på fastlegens datajournal, og bør være av relevans for den aktuelle problemstilling.

Familie og sosialt: Relevant kortfattede opplysninger av relevans rundt pasientens sosiale og familiære situasjon. NB det er viktig at allmennlegen gjør en kritisk vurdering av hva som skal med under dette feltet; mens en henvisning til psykiatrisk poliklinikk ofte trenger mye informasjon her, bør allmennlegen kritisk vurdere hvor mye av denne typen informasjon det er nødvendig eller riktig å legge ved andre henvisninger. Det skal angis tolkebehov.  

Tidligere sykdommer: Det skal følge med kort, relevant referat av tidligere sykdommer.

Faste medisiner/Legemidler i bruk: Ajourført liste over faste medisiner skal følge med henvisningen.

Cave: Allergier skal følge med henvisningen.

Anestesi: Eventuelle problemer i forbindelse med operasjon/anestesi bør beskrives der dette er relevant.

Aktuell problemstilling: Denne bør beskrives i tilstrekkelig grundighet. Kliniske funn beskrives. Funksjonsnivå bør beskrives der dette er relevant. 
Evt utførte undersøkelser i form av lab, rtg osv må klippes inn og vedlegges søknaden.

Forventet utredning/behandling: Her skal legen komme med en tydelig bestilling om hva som forventes av spesialisthelsetjenesten.

Hastegrad: Hastegrad angis i nedtrekksmeny. Ved alle direkte øyeblikkelig hjelp innleggelser/henvisninger er det viktig at dette kodes som hastegrad "ø.-hjelp".  


Kommentarer:

 1. Pasienter som henvises til sykehuset for flere forskjellige problemstillinger tilhørende forskjellige legespesialiteter/avdelinger må få laget en separat henvisning per problemstilling.
 2. Ved behov for for eksempel radiologisk undersøkelse i tillegg til klinisk undersøkelse skal allmennlegen henvise til klinisk undersøkelse, hvoretter sykehuslegen rekvirerer relevant radiologi.

E-henvisning 

tekst 

Postadresse 

tekst

​Når pasienter henvises som øyeblikkelig hjelp fra allmennlege til sykehus, det være seg til poliklinisk undersøkelse eller for innleggelse, er det noen praktiske forhold som bør ivaretas av allmennlegen.

 1. Lege ved den aktuelle sykehusavdelingen må varsles.
 2. Akuttmottak/poliklinikk må informeres, enten av henvisende lege, eller evt fra mottakende lege på sykehuset.
 3. NB! VIKTIG:
  Henvisningen som allmennlegen skriver må merkes med "ø-hjelp" i prioriteringsmenyen. Ved å merke den korrekt, gjøres den tilgjengelig for akuttmottak/poliklinikk direkte, samtidig som den ikke legger seg i bunken med elektive henvisninger for vurdering og prioritering hos avdelingens overleger.
  Det anbefales i tillegg at allmennlegen skriver ut henvisningen på et papir og sender den med pasienten; dette i tilfelle den elektroniske forsendelsen tar tid.

Nyttige linker 

 

Sist oppdatert 09.11.2023