Diabetesteamet ved Kirkenes sykehus

Det er en kjensgjerning at antall personer med diabetes øker også i Finnmark. Behandlingen har endret seg fra å være sentrert om å senke blodsukkeret til også å vektlegge behandling av den økte risikoen for hjerte- og karsykdommer. Kravene som stilles til behandling øker, og pasientene vil bevege seg mellom nivåene i helsetjenesten, noe som stiller større krav til samhandling mellom nivåene.

Hvem er så Diabetesteamet ved Kirkenes sykehus? Vi består av diabetessykepleiere, klinisk ernæringsfysiolog og leger. Gynekolog inngår i teamet rundt gravide diabetikere og pasienter med diabetes oppstått i svangerskapet. Vi er tilgjengelige for de fleste problemstillinger vedrørende diabetes; alt fra nyoppstått diabetes til insulinoppstart, svangerskapsplanlegging, endring av behandling, kostveiledning osv. osv.

Startkurs

LMS kurs for type 2-diabetikere avholdes flere ganger per år i samarbeid med Lærings- og Mestringssenteret. Alle type 2-diabetikere og deres pårørende kan henvises, enten direkte til Lærings- og Mestringssenteret, eller til medisinsk poliklinikk v/diabetesteamet. Kursene varer 1-2 dager, har egenandel som for en poliklinisk time, og dekkes etter samme regler i forhold til frikort. Alle pasienter har nå rett til et slikt kurs. Type 1-diabetikere må inntil videre henvises til Tromsø LMS, da vi ikke har fått opprettet kurstilbud for dem enda.

Graviditet hos diabetikere

Det er ønskelig at alle disse pasientene henvises til medisinsk poliklinikk v/diabetesteamet og gynekologisk poliklinikk så snart graviditeten erkjennes. Det er ingen grunn til å avvente med henvisningen. Pasienten vil etter henvisning hit følges tett av både gynekologisk - og medisinsk poliklinikk med faste kontroller i hele svangerskapet, i tillegg til kontroller hos jordmor i hjemkommunen. Unge diabetikere kan med fordel henvises til prekonsepsjonell veiledning.

Svangerskapsdiabetes

Disse pasientene skal få kostveiledning og opplæring i å måle blodsukker i primærhelsetjenesten. Pasienter som har forhøyde blodsukker målinger etter gjeldende behandlingsmål skal henvises til medisinsk avdeling for vurdering av behov for medisinsk behandling. De vil få et tett kontrollopplegg hos gynekolog og hos medisinsk poliklinikk v/diabetesteamet gjennom hele svangerskapet.

Om henvisningene

Henvisningene sendes til medisinsk poliklinikk v/diabetesteamet. Vi ber om at henvisningen inneholder informasjon om hvilken type diabetes pasienten har, hva slags behandling han/hun har, tidligere behandlingsforsøk, måler pasienten blodsukker selv, og tydelighet i hva man ønsker hjelp i forhold til. Og ikke minst; Hva ønsker pasienten selv av endring? Grad av motivasjon er svært nyttig å få med.


Sist oppdatert 12.11.2022