Henvisningsveileder

Døgnenhetene

For å bedre samarbeidet mellom henvisende instans og døgnenhetene psykisk helsevern i Finnmarkssykehuset er det utformet en henvisningsveileder.

Denne veilederen ønskes brukt for å legge til rette for best mulig saksbehandling i forbindelse med henvisninger av pasienter til spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern og rus. Punktene under bør være med for at døgnavdelingene skal kunne gjøre en best mulig vurdering av pasientens behov og kunne foreta riktig prioritering av pasienten.  Det er også viktig for å forhindre eventuelt urettmessige avslag på behandling og for å unngå unødvendig korrespondanse tilbake til henvisende instans om ytterligere opplysninger vedrørende henvisningen.

Henvisningsveileder​

 • Persondata: inkludert oppdatert adresse / telefon, gjerne mobiltlf.

 • Tentativ diagnose samt alle kjente diagnoser; psykisk og somatisk.

 • Symptombeskrivelse: Ikke bare skrive angst eller depresjon; trenges nøyaktig beskrivelse av hvilke symptomer pasient har, i hvilken forbindelse de har oppstått, hvor lenge de har vært etc. og hvordan det påvirker pasienten i hverdagen. Hvilken behandling eller tiltak er forsøkt tidligere. Tidligere psykiatrisk sykdom. Hvordan følges pasienten opp en eventuell ventetid. Har pasienten kontakt med kommunal psykiatri-/ rustjeneste

 • Rusanamnese: Alkohol, narkotika, medisiner, resultat av rustest. 
  Debut, hvilke stoffer, om man mistenker at pasienten er på virket så kan det tas blåseprøve/urinsticks. Pasienter bør testes før innleggelse.

 • Voldsrisiko: Bør vurderes. Har vold vært en tematikk tidligere? Er pasienten tidligere domfelt eller vært i kontakt med politi? 

 • Suicidalvurdering: Tanker, planer, forberedelser, ønsket å dø, stemmer, tidligere forsøk, selvskadende atferd, impulsivitet, relasjonsbrudd, nettverk og vurdering ut fra de informasjoner.

 • Familie/sosialt: Familie/nærmeste pårørende, barn, bolig situasjon, arbeid/skole, sykemelding, nettverk/ressurser, økonomi. Ved behov for tolk legg til opplysninger om hvilke språk pasienten behersker. Pasienter med samisk språktilhørighet kan vurderes henvist til SANKS.

 • Somatiske sykdommer og allergier: Har fastlegen vurdert om pasientens symptomer kan være forårsaket av somatisk sykdom?

 • Alle aktuelle, oppdaterte faste medisiner og behovsmedisiner: Multidose?

 • Relevante blodprøver, eventuelt serumkonsentrasjoner av medisiner og andre relevante resultater av utredninger.

 • Målsetting og motivasjon med et behandlingstilbud på en psykiatrisk døgnavdeling? Hva er det pasienten og legen ønsker å oppnå med behandlingen fra Døgnenheten? Er pasienten selv motivert for innleggelse/behandling?Sist oppdatert 12.07.2023