Infertilitetsutredning - rutiner

Utredning av ufrivillig barnløse par gjøres i Finnmarkssykehuset ved de gynekologiske avdelingene ved Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus. Sædanalyse av mannen gjøre ved Hammerfest sykehus.

Infertilitet er definert som et par-problem. I Norge er ufrivillig barnløshet noe som rammer omkring 10 % av alle par. Man antar at det i 40 % av tilfellene skyldes årsaker hos kvinnen. Det kan skyldes eggløsningsforstyrrelser, syke eggledere, endometriose, muskelknuter eller polypper i livmoren, genetiske årsaker osv.

I 20 % av tilfellene kan det være mannlig faktor som er årsaken: Nedsatt sædkvalitet, ejakulasjonsvikt, seksuelle problemer eller genetiske årsaker. I 30 % av tilfellene ligger årsakene hos begge. I ca 10 % av tilfellene finner man ingen åpenbar forklaring på infertiliteten.

Par som innvilges IVF (In Vitro Fertilisering = prøverørsbehandling) i det offentlige får refundert penger fra HELFO for utgifter som overstiger 18.000 kr for inntil tre fullførte behandlingsforsøk. I tillegg må de betale egenandel på kr 1500 kr per forsøk. Disse beløpene justeres årlig.

Se https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/uttak-av-egg-og-saed-av-medisinske-arsaker/

Forutsetning for assistert fertilisering er videre en såkalt psykososial vurdering av paret med hensyn parets omsorgsevne og hensynet til barnets beste. Paret må i tillegg levere barneomsorgsattest. Dette er en politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige.

Sjansen for å føde et barn etter tre behandlingsrunder med IVF estimeres til ca 70 % innen tre år etter oppstart av behandlingen. Aldersgrense er fylte 40 år for kvinner og 55 år for menn ved IVF-enheten ved UNN. Det gjøres en individuell vurdering når kvinnen er mellom 39 og 40 år, basert på individuell vurdering ut fra ultralyd og hormonprøver. Hvis paret har to eller flere felles barn avlås søknad. Hvis de har fire eller flere barn fra tidligere forhold avslås også søknad. De må ha hatt felles bostedsadresse i Alle par kan søke ved andre offentlige eller private klinikker.

Ikke alle ufrivillig barnløse par trenger IVF.

Skyldes årsaken manglende eggløsning, kan man f.eks. stimulere eggløsning hos kvinnen med letrozol (Femarâ) tabletter. Denne behandlingen er ikke kostbar og kan gjøres om det er indikasjon (dvs. manglende/sjeldne eggløsninger), og ikke kontraindikasjon (som f. eks. nedsatt sædkvalitet) før paret er henvist til IVF-enhet. En god utredning er derfor viktig. Fastlegen kan forkorte ventetiden betydelig ved å ta hormonprøver i to faser av kvinnens menstruasjonssyklus, samt henvise mannen til sædundersøkelse ved laboratoriet ved Hammerfest Sykehus.

1. Hos fastlegen:

a) Vedrørende kvinnen: 

Anamnesen bør inneholde

 • Hvor lenge paret har forsøkt å bli gravid.
 • Kvinnens tidligere graviditeter (bl.a. spontane aborter, provoserte aborter).
 • Om paret har barn fra tidligere eller ved andre forhold.
 • Om kvinnen har regelmessig menstruasjon, hvor lang hennes syklus er.
 • Kvinnens kroppsmasseindeks er viktig. Behandlingen for barnløshet vil bare igangsettes ved BMI under 33. Om kvinnen tidligere har hatt seksuelt overførte sykdommer.
 • Psykososial vurdering av paret

Fastlegen rekvirerer:

Hormonprøver 2.– 5. syklusdag hos kvinnen:

 • Østradiol (ref. område 0.10 – 0.60 nmol/l i follikkelfasen), FSH (< 13 IU/l), LH (< 12 IU/l).

 • Ved uregelmessig menstruasjon ta TSH, prolaktin (< 640 mIU/l), testosteron, SHBG, fastende glukose, insulin C-peptid, HbA1c, androstendion, DHEAS.

 • 21. – 22. syklusdag i kvinner som har 28 dagers syklus måles progesteron for å se om de har eggløsning. (Lutealfaseverdier:> 20 nmol/l). Kvinnen kan også teste seg hjemme med ovulasjonstest i urinen men blodprøver er gjerne mer objektive.

 • Anti-Müller hormon (AMH).

b) Vedrørende mannen: 

Mannen henvises til sædanalyse ved laboratoriet ved Hammerfest Sykehus, dette gjøres gjennom vanlig elektronisk henvisning som sendes til gynekologisk poliklinikk. I henvisningen anføres også kvinnens (partnerens) navn og fødselsnummer, samt at dette er en henvisning pga ufrivillig barnløshet.

Det foreligger følgende retningslinjer for levering av sædprøve:

 1. Utenbys pasienter som ikke kan ta prøven hjemme, tar prøven på toalettet på sykehuset.

 2. Det bør være minst to og ikke mer enn fem dager siden forrige sædavgang, kortere eller lengre tid kan påvirke prøvens egenskaper.

 3. Prøven må samles direkte i den utleverte plastboksen som hentes i skranken på laboratoriet. Kondom må ikke brukes, da kondomer er tilsatt stoffer som dreper sædcellene.

 4. Hele mengden sæd må samles. Hvis en del kommer utenfor plastboksen, skal det anføres "ikke fullstendig prøve".

 5. Prøven skal snarest mulig, senest innen en time etter at den er avgitt, leveres til laboratoriet. Prøven må ikke utsettes for kulde (under +18 grader C) eller varme (over 40 grader C). For å unngå nedkjøling skal plastboksen ha rom- eller kroppstemperatur ved prøvetaking. Ved bedømmelse av sædprøvens egenskaper legges det stor vekt på bl.a. sædcellenes bevegelighet. Beskyttelse mot nedkjøling under transport er derfor av stor betydning. Prøveboksen bør oppbevares så nært kroppen som mulig. 

Resultatet av hormonprøver og sædanalyse påføres så henvisningen til gynekologisk avdeling Kirkenes/Hammerfest.

Vektreduksjon og røykekutt om det er aktuelt kan med fordel diskuteres med paret allerede ved henvisningstidspunktet.

2. Ved gyn.pol. Kirkenes eller Hammerfest sykehus: 

Kvinnen undersøkes med gynekologisk undersøkelse og ultralyd. Dersom det foreligger normal sædprøve og kvinnen er under 35 år uten langvarig infertilitet (< 2 år) er det rimelig å tilby kvinnen laparoskopi eller hysterosalpingografi (kikkhullsinngrep) før henvisning til eventuell fertilitetsbehandling.

Dersom kvinnen er over 35 år eller dersom mannen har en unormal sædprøve både ved første prøve og kontrollprøve, blir paret henvist til UNN for ICSI-behandling (mikroinjeksjon av sædcelle i eggcelle), etter at kvinnen har vært undersøkt ved gynekologisk poliklinikk.


Sist oppdatert 18.01.2023