Skulderproblematikk

Henvisningsveileder til fastleger som henviser pasienter med skulderproblematikk til Finnmarkssykehuset

​Bakgrunn og hensikt:

Arbeids- og livsstilsrelaterte skuldersykdommer er en økende diagnosegruppe.  Dette har medført en stor økning i antall henvisninger fra primærhelsetjenesten til Finnmarkssykehuset. 
Finnmarkssykehuset har over mange år utviklet faglig kompetanse innenfor skuldersykdommer, og tilbyr et godt, lokalt behandlingstilbud for denne pasientgruppen.  For at spesialisthelsetjenesten skal kunne gi en riktig prioritering og fristsetting til disse pasientene, er det essensielt at henvisningene inneholder relevante og tilstrekkelige opplysninger om tilstanden. Det kan spare pasienten for unødige undersøkelser eller utredninger, som i Finnmark ofte betyr lange og tidkrevende reiser. 

Finnmarkssykehuset har i samarbeid med ortopeder, fysikalsk avdeling, koordineringskontoret og praksiskonsulent, utarbeidet følgende veileder for henvisning av skulderpasienter. 

Henvisningsveileder:

Personopplysninger:

Navn og personnummer, aktuell adresse, telefonnummer, eventuelle kontaktpersoner for barn, eldre og pasienter med behov for tolk. Navn og adresse til fastlege. Pasientens arbeid og arbeidsoppgaver. 

Tidligere sykdommer:

En kort historikk med tidligere sykdommer og operasjoner relevante for aktuell problemstilling. Spesielt viktig er tilstander av betydning for anestesi eller operasjon. 

Medikamenter:

Legemidler i Bruk (LiB), eventuell medisin og evt. kjent bruk av kosttilskudd. Spesielt viktig ifm operasjon er blodfortynnende medikamenter.

Aktuell skulderproblematikk:

  • Anamnese med lengde av skuldersymptomer og evt forekomst av traume. Smertegradering etter egen vurdering og behov av smertestillende. Forekomst av natteverk, hvileverk, smerter uansett aktivitetsgrad eller aktivitetsrelaterte smerter.
  • Tidligere behandling, det vil si konservativ behandling inkludert fysioterapi, manuellterapi, kiropraktikk, trykkbølgebehandling og eventuell effekt og varighet. Tilrettelegging av arbeid, sykemelding og varighet.
  • Tidligere operasjon for aktuell problemstilling i samme eller andre skulder, med kort beskrivelse av hva som er gjort i skulderen og ved hvilket sykehus. Kopi av operasjonsbeskrivelse hvis operert utenfor Finnmarkssykehuset er relevant vedlegg til henvisningen.
  • Resultatet av radiologiske undersøkelser. Det er i de fleste tilfeller nødvendig med en oppdatert røntgen av skulderen. Røntgenundersøkelsen bør ikke være eldre enn 18 måneder. MR-undersøkelse er ikke nødvendig for alle pasienter, men det kan i noen tilfeller være en fordel med en slik undersøkelse ikke eldre enn 18 mndr. Ved nytilkommet traume eller betydelig endring av symptombilde kan det være nødvendig med ny radiologisk undersøkelse. 

Skulderstatus:

Generell skulderstatus som inkluderer funn ved passive undersøkelser, smerter ved palpasjon og aktive øvelser som definerer bevegelsesutslag. Pasientens opplevelse av smerter ved bevegelser. Beskrivelse av ulike styrketester ved undersøkelse av de aktuelle muskler og sener i skuldra. Stabilitetstester.

Generelt:

Andre opplysninger som uttrykker viktigheten av at pasienten har behov for en raskere vurdering eller behandling.

En slik henvisning trenger ikke nødvendigvis å være lang. Det er mer ressurskrevende å innhente viktige opplysninger fra lange henvisninger som er kopier av flere notater med repeterte opplysninger over lang tid. 

Sist oppdatert 12.11.2022