Retningslinjer for samhandling omkring prøvetaking (lab/EKG)

For pasienter som er under oppfølging i PHV - psykisk helsevern.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 01.06.2021
Sist oppdatert 18.04.2023

​Bakgrunn: 

Både innen somatikk og psykisk helsevern kan medikamenter gi utilsiktede bivirkninger som påvirker både hjertets fysiologi og kroppens homeostase. Av og til benytter man legemidler hvor serumspeil må befinne seg i terapeutisk vindu. Biologisk patologi er i noen tilfeller knyttet opp til psykiske lidelser. Diagnostikk og behandling vil da kreve oppfølging av både psykiater og allmennlege i et samarbeid hvor målet er at pasienten skal få oppleve en så strømlinjeformet helsetjeneste som mulig og hvor det er færrest mulig hindringer for pasienten. 

I denne sammenheng er det viktig med omforente retningslinjer for oppfølging med blodprøvetaking og taking av fysiologiske undersøkelser- eksempelvis EKG. ​

Retningslinjer: 

  • ​For pasienter tilknyttet PHV rekvirerer spesialisthelsetjenesten alle blodprøver samt EKG. 
  • Disse undersøkelsene gjøres i utgangspunktet i spesialisthelsetjenesten, men når det er hensiktsmessig kan dette gjøres hos sykepleier/fastlege i hjemkommunen. 
  • Resultatet skal tolkes av rekvirenten. 
  • Når blodprøver skal tas i kommunen skal spesialisthelsetjenesten ha rekvirert prøven slik at mottaker av prøvesvaret og ansvaret for oppfølging av svaret ikke rokkes ved. 
  • For EKG: Sykepleier/fastlege må sende EKG i posten til rekvirenten. 

Etter at pasienten er utskrevet fra PHV overtar fastlegene denne oppgaven, jfr anbefaling i epikrise og faglige retningslinjer.