Trygg akuttmedisin vil bli rullet ut i Finnmark i 2023

Når akutt, alvorlig sykdom oppstår utenfor sykehus er det viktig at helsetjenestene klarer å samhandle raskt og godt. I Troms og Ofoten har forbedringsarbeidet Trygg Akuttmedisin resultert i nye samhandlingsprosedyrer for tre tidskritiske tilstander, akutt hjerteinfarkt, hjerneslag og blodforgiftning. Prosedyrene skal nå tas i bruk i hele regionen. Det planlegges utrulling i Finnmark i 2023.

Harald G. Sunde
Publisert 22.12.2022
Bilde fra Colourbox av ambulanse
Illustrasjonsfoto: Colourbox

​​I 2015 meldte en kommuneoverlege sak til Overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene i Troms og Ofoten. Han så et stort behov for bedre samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og at det var mange forskjellige prosedyrer for samme tidskritiske tilstand. Lite faglig samordning og manglende felles informasjon førte ofte til manglende felles situasjonsforståelse ved kritisk sykdom. Overordnet samarbeidsorgan satte da ned et klinisk samarbeidsutvalg som utviklet omforente prosedyrer for akutt hjerteinfarkt, hjerneslag og sepsis. Forbedringsarbeidet fikk navnet "Trygg akuttmedisin".

Sammen med Laerdal Medical er prosedyrene visualisert etter tilsvarende mal som for hjertestans. Rundt 600 medarbeidere fra legevakt, allmennlegetjeneste, hjemmetjeneste, sykehjem, ambulansetjeneste, AMK og vaktleger i sykehus har deltatt på kurs og gjennomført praktiske øvelser sammen.

Evalueringen fra kursdeltakere i Troms og Ofoten har vært svært god. Økt kompetanse, faglig trygghet og samtrening på tvers trekkes fram som gevinster. Dette merket Helse Nord seg og ga UNN i oppdrag å lede et prosjekt for å implementere Trygg akuttmedisin i alle sykehusområdene i nord.

Trygg akuttmedisin ble vedtatt innført av Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) i Finnmark i 2021, og fulgt opp av Helsefellesskapet, som er en videreføring av OSO. Innføringen er også lagt i Oppdragsdokument 2023 fra Helse Nord til Finnmarkssykehuset. I disse dager ansettes prosjektleder og det etableres arbeidsgrupper i hvert helsefelleskapsområde.

Trygg akuttmedisin er et vellykket samhandlingstiltak som gir helsegevinst og samkjørte helsearbeidere. Kanskje vil det komme tilsvarende prosedyrer for flere tidskritiske tilstander. Alt håp er nemlig ute (prehospitalt) hvis vi skal klare å fange tidstyvene! Nå håper vi på tydelige forbedringer i målbare resultater for spesielt pasientene med akutt hjerteinfarkt i vårt helsefellesskap – og i hele regionen!