Tverrfaglig spesialisert behandling for rus- og avhengighetslidelser i Finnmark

Finnmarkssykehuset tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til voksne over 18 år som sliter med rus- og avhengighetsproblematikk. Det gjelder rusmidler som alkohol, illegale substanser, vanedannende legemidler, B-preparater og lignende, avhengighet av anabole androgene steroider, samt spilleavhengighet.

Reidun Boine, Alf Einar Johansen, May Britt Nystad og Anja Tiller
Publisert 11.11.2022
Sist oppdatert 09.04.2024
Bilde av TSB Karasjok
TSB døgnavdeling i Karasjok. Foto: Reidun Boine, Finnmarkssykehuset

​Behandling kan fås i Karasjok eller i Alta poliklinisk eller ved innleggelse på døgnenhetene. Om behandlingen skal skje i poliklinikk eller døgnenhet er avhengig av hvor omfattende problemene er. At behandlingen er tverrfaglig, betyr at det utføres av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. ​

TSB p​oliklinikk

Poliklinisk behandling innebærer at pasienten møter til planlagte timer enten i Alta, Karasjok eller til et kontor hvor ansatte i poliklinikkene ambulerer.

Poliklinikkene har overleger, psykologspesialister, psykologer, leger i spesialisering, sosionomer, og sykepleiere. Poliklinikkene gjør medisinsk, psykologisk og sosial kartlegging i starten av pasientforløpet. Poliklinikkene gjør tverrfaglige vurderinger for eksempel om utvidede utredninger. Man følger retningslinjer for nasjonalt pasientforløp innen rusbehandling.

Pasientens mål er i fokus og det lages en behandlingsplan. Pasienten får egen behandler i poliklinikken, noe som gir kontinuitet i pasientens behandling. Poliklinikken i Alta og Karasjok gjør individuell behandling med motiverende samtaler, kognitiv atferdsterapi og medisinsk behandling. Poliklinikken bistår i samarbeide med pasienten å etablere kontakt til hjemkommunen, for eksempel til kommunens rus- og psykiatriteam, NAV og fastlege.

I Alta og Hammerfest er det rusteam under VPP, mens Karasjok har selvstendig TSB poliklinikk. 

Klinikk Alta

Klinikk Alta

TSB døgn

De som sliter med rus- eller legemiddelavhengighet får ofte tilbud om avrusningsopphold ved TSB i Alta eller ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) i en uke eller to før innleggelse ved døgnenheten. Avrusning er som regel den første delen av et lengre behandlingsforløp.

Hver av de to offentlige TSB døgnavdelingene i Alta og i Karasjok har 6 sengeplasser, i tillegg har Alta nylig fått to avrusningsplasser. Begge døgnenheter tar imot pasienter fra hele fylket, og i tillegg tar Sámi klinihkka i Karasjok imot samiske pasienter fra hele Norge. Sámi klinihkka i Karasjok har samarbeidsavtaler om å gi tilbud til den samiske befolkningen i Sverige og Finland. ​

Bilde av TSB Karasjok

TSB døgnavdeling i Karasjok er samlokalisert med døgn psykisk helsevern, DPS.

Døgnhetene både i Karasjok og i Alta arbeider tverrfaglig og er bemannet med overleger, psykologspesialister, leger i spesialisering, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere og sosionomer. Det er også tilgjengelig fysioterapeuter.

TSB i Alta har psykomotorisk fysioterapeut – denne er også ansatt på enheten psykisk helsevern. I tillegg er det tilgang på ernæringsfysiolog og sexolog.

Tilbudet er utover avrusning, innleggelse i en lengre periode. I Alta opp til 3 måneder og i Karasjok i ca. 8 uker, begge steder kan pasientene få tilbud om re-opphold, varigheten på tilbudet vurderes individuelt avhengig av sykdom- og alvorlighetsgrad og planlegges sammen med pasienten.

Pasientrom med eget bad i Karasjok

Pasientrom med eget bad i Karasjok

Avhengighet og skadelig bruk av vanedannende legemidler og rusmidler er ansett å være sammensatte helse- og livsproblemer.

Generelt for behandlingen ved TSB døgn i Finnmarkssykehuset er:

  • Rehabilitering gjennom miljøterapi, fysisk aktivitet og nettverksarbeid.
  • Motivasjonsarbeid i gruppe- eller individuell-behandling.
  • Kartlegging/utredning og behandling av pasientens psykiske og fysiske helse.
  • Medisinering der det er anbefalt og ønsket.
  • Etablering av kontakt med støttepersoner/pårørende og samarbeide med hjemkommune om oppfølging etter utskrivelse fra døgnenheten.

Det terapeutiske tilbudet både i Alta og Karasjok er sammensatt og helhetlig både psykisk, fysisk og sosialt. Det tilbys individuelle- og gruppesamtaler. På begge steder har de fokus på fysisk tilbud som tilpasses individuelt. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er viktig og gunstig for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer. På avdelingen får pasienten hjelp til å komme i gang med trening av motiverende tilretteleggere blant miljøpersonale og fysioterapeuter.

Del av treningsrommet, TSB døgn i Alta.​Del av treningsrommet, TSB døgn i Alta.

I Alta tilbys et generelt treningsprogram som kalles «trening som medisin» med ​enten​ styrketrening eller høyintensitetstrening. Et generelt tilbud er stabiliserende dialektisk atferdsterapi (DBT) med fokus på rus- og avhengighetsproblemer, og pasientene kan delta i gruppe 2 ganger pr. uke.

Behandlingen i Karasjok har fokus på å sikre at samiske pasienter får likeverdige tjenester. Døgnenheten er dermed bygd på en samisk verdiplattform med fokus på samisk språk, utvidet familie, bruk av naturen/friluftsliv, ieš-birget (å være selvhjulpen) og gulahallan (brukermedvirkning i fokus). 

Biljardrom i Alta

Biljardrom i Alta

Behandlingen på begge døgnavdelinger tilbyr noen faste rammer, og et ukeprogram gir struktur på dagene og bidrar til å styrke pasientenes sosiale ferdigheter. Hvis pasienten får godkjent behandling i LAR gis tilbud om substitusjonsbehandling ​

Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR)

Behandling tar sikte på at personer med opioidavhengighet skal få bedre funksjonsnivå og livskvalitet i tillegg til reduksjon av skader av avhengigheten og minke risiko for overdosedødsfall. I samarbeid mellom pasient – LAR lege og LAR behandler planlegges pasientens behandlingsforløp. Det lages en behandlingsplan og pasienten får tilbud om behandling, samt at det fortløpende gjøres evalueringer av behandlingen sammen med pasienten.

LAR er tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for opioidavhengighet der behandling med substitusjonslegemiddel inngår som deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp.

Formålet med legemiddelassistert rehabilitering er at personer med opioidavhengighet skal få økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom bedring av optimale mestrings- og funksjonsnivå for vedkommende.

Behandlingen omhandler sosiale aspekter som for eksempel bolig, økonomi og hverdagslig aktivitet, dette i samarbeid med kommunale tjenester, samt psykisk og somatisk helse (inklusive tannhelse og behandling av hepatitt C).

Henvisninger til TSB Finnmarkssykehuset

Man kan henvise til TSB poliklinikk eller TSB døgnbehandling ved å ta kontakt med fastlege/lege (inklusive privatpraktiserende leger), sosialtjenesten (NAV), barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Henvisninger sendes til

Vurderingstemaet Rus
Finnmarkssykehuset HF, Postboks 1294
9505 Alta

E-post: vurderingsteametrus@finnmarkssykehuset.no  
Telefon: 414 31 316

Hvis Tverrfaglig vurderingsenhet konkluderer at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og avhengig av pasientens behov så henvises pasienten enten til poliklinisk- eller til døgn-behandling i Karasjok eller i Alta. Tverrfaglig vurderingsenhet fastsetter en frist for når hjelpen i spesialisthelsetjenesten skal være igangsatt. Både pasienten og den som henviser vil få beskjed om vedtaket i TSB vurderingsenhet før den aktuelle behandlingsenhet overtar kontakten med pasienten. ​