Informasjon til ledere

Fra 01.03.19 er all LIS 2/3 utdanning helseforetakene sitt ansvar. Dette er forskriftsfestet i Spesialistforskriften.

Hvert helseforetak må være en godkjent utdanningsinstitusjon av Helsedirektoratet.
Se også mer informasjon fra Helsedirektoratet. 

Vi utdanner LIS 2/3 i 17 spesialiteter. Se alle utdanningsplanene i Finnmarkssykehuset 

 • Hver spesialitet har nasjonalt fastslåtte læringsmål (LM) som LIS 2/3 skal oppnå. 
 • Læringsmålene er fastsatt i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. 
 • Hvert helseforetak skal legge til rette for egne lokale læringsaktiviteter (LA) for at LIS 2/3 skal kunne oppnå alle læringsmål (LM).
 • Lokale utdanningsutvalg (LUU) utarbeider forslag til læringsaktiviteter (LA) innad i sitt helseforetak. Læringsaktivitetene er koblet til læringsmål og den læringsarenaen læringsaktivtetene foregår ved. Dette knytes sammen i den generelle utdanningsplanen i hver spesialitet. Utdanningsplanen er foretaksovergripende. 
 • LM oppnås ved å gjøre ulike læringsaktiviteter innenfor forsvarlige rammer i klinisk praksis, veiledning, supervisjon, evaluering hvert halvår, kurs, seminarer, simuleringsaktiviteter og egenstudier. 
 • Noen LM må LIS2/3 oppnå under spesialiseringsperioder i andre samarbeidsforetak, for FIN i all hovedsak ved UNN.  Dette er regulert i fagavtalene mellom FIN og de aktuelle helseforetakene. Medisinsk fagsjef er ansvarlig. 
 • Veileder godkjenner læringsaktivitene (LA). 
 • Avdelingsleder godkjenner læringsmål (LM). 

 • Hver spesialitet i FIN har sitt lokale foretaksovergripende utdanningsutvalg (LUU) som har grundig kunnskap om FIN sin utdanningsplan i aktuelle spesialitet. 
 • Hvert LUU ledes av en utdanningsansvarlig overlege (UAO) som har en avsatt tid til rådgiving til alle ledere i aktuelle spesialitet. 
 • LUU bidrar til å kvalitetssikre og utvikle utdanningsplan i aktuell spesialitet for læringsaktiviteter. Dette gjelder både ved behov for intern og ekstern revisjon. 
 • LUU sin sammensetning og mandat finnes i DocMap prosedyre RL8622.​
 • LUU-leder/utdanninsansvarlig overlege (UAO), utnevnes av klinikksjefene og representerer FIN i regionalt utdanningsutvalg (RUU). ​
 • RUU bidrar til regionalt samarbeid og harmonisering av aktuell spesialisering i Helse Nord. RUU-leder utnevnes av fagsjefmøtet i Helse Nord og samarbeider med RegUT i Helse Nord. 
 • Leder i RUU inngår i nasjonalt utdanningsråd i aktuell spesialitet, og samarbeider med aktuelt RegUT som er fagkontakt for aktuell spesialitet.
Medlemmer

Enhetsleder skal ved ansettelse av LIS 2/3 tildele følgende: 

 • Individuell utdanningsplan med LM for aktuell spesialitet i kompetanseportalen.
 • Individuell utdanningsplan for felles kompetanse mål (FKM) i kompetanseportalen. 
 • Individuell gjennomføringsplan for en planlagt gjennomføring av spesialistforløpet skal være utfylt i løpet av de to første ukene etter tiltredelse. Denne skal fylles ut av enhetsleder, nyansatt LIS 2/3 og utdanningsansvarlig overlege i aktuell spesialitet. Denne sendes så til HR for arkivering med kopi til LIS 2/3-koordinator, enhetsleder og LIS 2/3. 
 • LIS 2/3-koordinator formidler videre behov for spesialiseringsperioder ved andre læringsarenaer i eget eller samarbeidende helseforetak i henhold til utfylt individuell gjennomføringsplan.
 • Enhetsleder tildeler LIS 2/3 veileder og supervisører, og det etableres et evalueringskollegium.​ For definisjoner se her. ​
 • Evalueringskollegiumet skal ha sitt første møte senest 6 måneder etter tiltredelse, det føres referat fra møtet. Utdanningsansvarlig overlege skal delta på møtet. 

Enhetsledere har ansvar for å godkjenne LM i både individuell utdanningsplan i aktuelle spesialitet og LM i FKM forløpende i samarbeid med LIS 2/3 sin veileder og supervisør, og ved halvårlig i evalueringskollegium. ​

Se Veileder for kompetansevurdering herUtdanningsplanene for LIS 2/3 finner du her

Enhetsleder har også ansvar for sluttgodkjenning av hele LIS 2/3 sin utdanningsplan før LIS 2/3 kan sende søknad om godkjenning som spesialist til Helsedirektoratet. ​

For mer overordnet informasjon - kontakt assisterende medisinsk fagsjef/ utdanningskoordinerede lege​

For spørsmål vedrøvende tildeling av individuelle utdanningsplaner i kompetanseportalen - kontakt rådgiver Linda Isaksen. 

For spørsmål vedrøvende tildeling av individiuell gjennomføringsplan og koordinering av spesialiseringsperioder - kontakt LIS 2/3-koordinator. 

For spørsmål vedrøvende utdanningsplaner i hver enkelt spesialitet kontakt utdanningsansvarlig overlege i aktuell spesialitet. Disse finner du her. ​​​

Sist oppdatert 18.04.2023