Hospitering i Finnmarkssykehuset

Hospitering

Hospiteringsordningen er et tilbud til personell med helse- og sosialfaglig bakgrunn i Finnmarkssykehuset og kommunene i foretaksområdet. Vi legger opp til en fleksibel hospiteringsordning hvor hospitanten kan velge hospitering i 2 – 4 dager på sengeenhet/døgnenhet. Vi forsøker å etterkomme spesielle ønsker om å benytte hospiteringsdag i spesialenheter.

Formålet med å etablere en hospiteringsordning er å:

 • bedre samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten
 • styrke samhandlingskompetansen blant helsepersonell ved sykehus og i kommunehelsetjenesten ved å gi økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse
 • bidra til å sikre kontinuitet og faglig god kvalitet i tilbudet
 • bygge faglige nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike fagprofesjoner
 • styrke den enkeltes fagkompetanse

Hospitanten beholder sine tariffmessige og juridiske rettigheter hos egen arbeidsgiver. Arbeidsgiver dekker hospitantens utgifter som lønn (evt. også differansen mellom redusert og full stilling i hospiteringsperioden), eventuelle reise-, kost- og overnattingsutgifter.

Det benyttes eget søknadsskjema (Word-format). Søknad skal være innvilget og undertegnet i kommunen før oversendelse til Finnmarkssykehuset. Det er viktig å fylle ut ønsket tema og mål for hospiteringen og sette opp ønskede hospiteringssteder i prioritert rekkefølge. Innvilget søknad innebærer også aksept/akseptasjon av utgifter som; evt. differanse mellom redusert og full stilling i hospiteringsperioden samt reise-, kost- og overnattingsutgifter. Tbc/MRSA-status må være avklart før søknad om hospitering på sykehusets enheter sendes.

Tidsrom varierer i de ulike enheter. Les mer i de ulike enheters presentasjoner.

Det forventes at du setter deg inn i mål for hospiteringen og sammen med ansatte på hospiteringsplassen oppsøker situasjoner som gjør at målene kan nås. Det forventes at du respekterer enheten som tilbyr deg hospiteringsplass og at du møter presis og gir beskjed ved sykdom. Siste dag fyller du ut evalueringsskjemaet.

Spørsmål kan rettes til aktuell enhet, eller til samhandlingsrådgiver Siw Blix. ​

 


Hammerfest sykehus

​Medisinsk avdeling

Vårt program henvender seg til sykepleiere i kommunene. På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 2-4 dager hver vår og høst (mandag til torsdag i ukene 37-38, og 19-20).

Medisinsk sengepost har 41 senger fordelt over 5 team.

 • Team X1: Slag/geriatri
 • Team X2: Generell medisin
 • Team X3: Hjerte/Kar
 • Team X4: Kreft/Lunge
 • Team X5: 5-dagerspost

De fleste innleggelsene på avdelingen er akutte, men vi har også elektive pasienter. Vi har et tett samarbeid bl.a med medisinsk poliklinikk.

Enheten har utarbeidet et hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant. Detaljene i programmet lar seg ikke beskrive detaljert og vil avhenge av hvilke pasienter som er hos oss hospiteringsdagene.

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om generelle medisinske pasienter (mage, tarm, lunge, hjerte). I tillegg har vi en slagenhet og 5-dagerspost (primært pasienter med forventet kort liggetid). Du kan forvente varierte og utfordrende arbeidsoppgaver samt et samarbeid på tvers av de ulike pasientgruppene. Hos oss jobber flere arbeidsgrupper tverrfaglig bl.a leger, fysioterapeut, ergoterapeut og prest.

I løpet av de 2 – 4 dagene du hospiterer hos oss vil du få følge en sykepleier i sengeposten. Det er videre mulighet for å følge pasienter til ulike undersøkelser på medisinsk poliklinikk. Velger du å hospitere mer enn 2 dager kan vi forsøke å tilrettelegge for hospitering en dag på medisinsk poliklinikk. Det er fint om vi på forhånd blir kjent med dine ønsker dersom det er spesielle pasientgrupper og arbeidsoppgaver du ønsker fokus på under hospiteringen.

Vi vil under hospiteringen forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger ift de ulike prosedyrer og prinsipper. Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen ift mål med hospiteringen og nytte i egen arbeidssituasjon.

Samtidig ber vi om forståelse for at det i en travel hverdag ikke alltid er rom for annet enn effektivitet.

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?
Da fyller du ut søknadsskjemaet, får godkjenning av din leder og søker om hospitering hos oss!

Kirurgisk-ortopedisk avdeling

Kirurgisk- ortopedisk sengepost har utarbeidet et hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant. Sengeposten er delt i tre faggrupper, ortopedisk, generell kirurgisk, og kreft. På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 2-4 dager hver vår og høst (mandag til torsdag i ukene 37-38, og 19-20).

Som hospitant hos oss ønsker vi først og fremst at du skal få innblikk i oppfølging av ortopediske, generell kirurgiske og pasienter med kreft.

I løpet av de dagene du hospiterer hos oss, vil du få følge sykepleier i deres arbeid med pasientene. Vi vil også fokusere på sykehusets rolle innen samhandling med kommunehelsetjenesten.

Aktuelle emner du kan lære mer om:

 • Mobilisering av ortopediske pasienter.
 • Lindrende behandling hos pasienter med kreft.
 • Sårbehandling.
 • Intermediære pasienter
 • Praktiske sykepleieprosedyrer som f.eks administrering av intravenøs infusjoner, innleggelse av urinkateter, stell av stomi, behandling av sårdren.

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger ift de ulike prosedyrer og prinsipper – men vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen ift egen arbeidssituasjon/nytte.

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom? Spesifiser hvilket emne du ønsker å hospiterer på. Da fyller du ut søknadsskjemaet, får godkjenning av din leder og søker om hospitering hos oss!


Kirkenes sykehus

Akuttmottaket

Vi kan ta imot sykepleiere i kommunene som har nytte av samhandling med oss som jobber med mottak, observasjoner og tiltak til den akutt syke pasienten. Vi kan motta 1-2 hospitanter samtidig. Tidspunkt må avtales nærmere. Vi tar også imot hospitanter fra ambulansetjenesten.

Akuttmottaket er en del av intensiv/postoperativ enhet. Vår enhet tar imot alle pasienter som henvises/kommer til sykehuset som "øyeblikkelig hjelp" (med unntak av fødende som går rett til fødeavdelingen).

Akuttmottakets hovedoppgave er så raskt som mulig å sørge for at pasientene blir undersøkt, stabilisert og gitt nødvendig behandling – samt å gi pleie og omsorg tilpasset pasientens og pårørendes situasjon. Vi triagerer våre pasienter ved innkomst etter et system som heter METTS.

Akuttmottaket  har blant annet følgende oppgaver:

 • Mottak av elektive pasienter som er overført fra andre institusjoner
 • Mottak av pasienter med akutt sykdom eller skade
 • Akuttpoliklinikk
 • Mottak og videreformidling av legevakthenvendelser, samt assistanse ved "113-henvendelser" (AMK Finnmark)
 • Assistere på legevakt(kveld/natt/helg/høytid).

Mottak av alle øyeblikkelig-hjelp-pasienter fra hele Øst-Finnmark.

Du vil få mer informasjon om denne oppgavefordelingen når du kommer på hospitering hos oss.

Enhet fysikalsk medisin og rehabilitering

​Har du lyst til å hospitere i vår avdeling?

Vi har følgende enheter:

 • Enhet for Fysio- og ergoterapi: Her finner du terapeuter som jobber både generelt på klinikken og innen rehabilitering i enhet FMR (se nedenfor).
  På klinikken finner du både generell kirurgi, ortopedi, gyn / føde, generell indremedisin og slagenhet. Vi server også de ulike poliklinikkene.
  Eksempler på fagområder kan være:
  • Intesivfysioterapi og lungefysioterapi
  • Diverse Lærings- og mestringskurs, som KOLS, diabetes, Astma, Reumatologi og Hjerteskole. Vi har også egen poliklinikk, der vi f.eks. behandler lymfødem, håndskader og tilpasser ortoser.
 • Enhet for Ambulant Rehabiliering er en enhet som jobber ut mot kommunene og pasienter der ute som trenger spesialisert oppfølging. ART bistår voksne med funksjonssvikt etter skade/sykdom som gir langvarige og sammensatte problemer. Disse problemene kan oppstå på ulike områder, som for eksempel i nære relasjoner, på arbeidsplassen, på skolen, eller i fritiden. Kort sagt har ART fokus på hvordan klare seg i ”virkeligheten” etter en skade har skjedd.
 • Enhet for Habiliteringtjeneste for voksne er en tverrfaglig ambulant enhet som jobber i hele Finnmark med voksne pasienter som trenger utredning og diagnostisering ifht medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemninger, som gir behandling og tiltak for å bedre funksjonsevne, helse og livskvalitet der pasienten bor. Habiliteringstjenesten jobber særskilt med helse og omsorgstjenesteloven Kap 9.
  • Følgende fagpersoner: ergoterapeut, vernepleiere, sexologer, barnevernspedagog, spesialpedagog, psykolog, lege.
 • Enhet for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering er en liten og hjemmekoselig sengepost med 6 senger og mottar pasienter fra hele fylket. Målgruppen er voksne med hjerneslag eller følgetilstander etter hode- og ryggmargsskader, som har behov for tverrfaglig og helhetlig tilnærming.
  • Vi har følgende fagpersoner: fysioterapeuter, ergoterapeut, logoped, synspedagog/ortoptist, sykepleiere og hjelpepleiere.

Som hospitant ønsker vi først og fremst at du skal få innblikk i vår måte å arbeide på. Videre kan vi gi fagspesifikke tilbud for eksempel ift dysfagi, lymfødem, utagerende adferd, kognitive problemer osv. Dersom du vil hospitere i en av våre enheter, må du kontkakte oss og så kan vi lage et spesifikt program for det nettopp du trenger påfyll ift.

Siden vi er tverrfaglig sammensatt og har mange ulike tilbud, kan i prinsippet alle hospitere hos oss.

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom? Da fyller du ut søknadsskjemaet, får godkjenning av din leder og søker om hospitering hos oss!

I vår avdeling har vi kapasitet til å ta imot inntil 1 hospitant i 2 - 4 dager i hver av enhetene i prinsippet hele året, minus eventuelle stengings- og lavdriftsuker.


Psykisk helsevern og rus - (tidligere) DPS Vest-Finnmark

Voksenpsykiatrisk Poliklinikk (VPP)

​Har du lyst til å hospitere i et 5-dagersopplegg ved Voksenpsykiatrisk Poliklinikk – under DPS Vest-Finnmark sitt behandlingstilbud til pasienter for vurdering, utredning og behandling til voksne med psykiske lidelser.

Vi vil gi deg kunnskap om

 • Psykiske lidelser
 • rus- og avhengighetsproblematikk
 • behandlingstilbud, utredning og vurdering

henvisnings- og samhandlingsmuligheter

Poliklinikkene tilbyr vurdering, utredning og behandling til personer med psykiske lidelser.

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Gruppebehandling
 • Rusproblematikken
 • Hjemmebehandling, kortidsbehandling
 • Nettverksarbeid / pårørendearbeid
 • Samarbeid og samhandling med alle opptakskommunene og UNN, herunder også initiering og utarbeidelse av individuell plan
 • Planlagt ambulerende virksomhet som omfatter ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter med det lokale hjelpeapparatet, undervisning og veiledning på bestilling fra kommunene samt hjemmebesøk og poliklinisk oppfølging av pasienter.

Vårt hospiteringsprogram henvender seg til psykologer, sosionomer, sykepleiere/vernepleiere i kommunene som jobber med mennesker med psykiske lidelser.

Voksenpsykiatrisk Poliklinikkene er en av fire poliklinikker innen Klinikk for psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset.

Poliklinikkene har to enheter og er lokalisert i Alta og Hammerfest. Våre behandlere er psykiatere, ass.leger, psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere, kliniske sosionomer, kliniske vernerpleiere. VPP gir et bredt allmennpsykiatrisk tilbud som omfatter blant annet følgende lidelser:

 • Angsttilstander
 • Stemningslidelser
 • Psykoselidelser
 • Forvirringstilstander
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Tvangslidelser
 • Pasienter med ulike psykiske lidelser og samtidig rusproblematikk
 • Ruslidelser

Det psykiske helsevern i fylket er bygd opp etter en desentralisert modell, og DPS Vest-Finnmark, de voksenpsykiatriske poliklinikkene gir spesialisthelsetjeneste til 7 kommuner i Vest-Finnmark. Opptakskommunene er Alta, Hasvik, Loppa, Kvalsund, Hammerfest, Nordkapp og Måsøy.

Du vil få et innblikk i psykiske lidelser som krever utredning og behandling i spesialisttjenesten, lokasjon Alta og Hammerfest. Du vil få undervisning i det som er styrende lovverk for vår virksomhet, og teori om noen av våre behandlingsmetoder. Hospiteringsuken er organisert med undervisning for alt som er overbyggende for begge enheter.

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom? Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.

Døgnenheten Alta

​Har du lyst til å hospitere i et 5-dagersopplegg i Døgnenheten Alta, Klinikk Alta sitt behandlingstilbud til pasienter med psykiske lidelser og deres pårørende?

Vi vil gi deg kunnskap om

 • Behandlingstilbudet
 • henvisnings- og samhandlingsmuligheter

Døgnenhet Alta tilbyr døgnopphold med fokus på utredning, miljøterapi, fysisk aktivitet

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Observasjon gjennom hele døgnet over lengre tid gjøres for blant annet å kvalitetssikre den medikamentelle behandlingen i samarbeid med psykiater, og også ivareta andre viktige forhold som ikke dekkes ute i kommunene.
 • Miljøterapi med psykodynamisk utgangspunkt og med anvendelse av kognitive teknikker. Viktige elementer her er relasjonsbygging, støttesamtaler, eksponeringsterapi, fysisk aktivitet, ADL-trening (aktiviteter i dagliglivet) og sosial trening.
 • Gruppeterapi
 • Fysioterapi / ergoterapi / sosionomtjeneste
 • Nettverksarbeid / pårørendearbeid
 • Forvern, forebygging og ettervern

Døgnavdelingen er en aktiv samarbeidspart i langsiktige prosjekt som handler om utskrivelser til hjemkommunene – både fra UNN, rusinstitusjon men også fra egen døgnavdeling.

Tilgjengelighet til miljøpersonalet på døgnavdelingen etter utskrivelsen:

 • Pasientene har tilbud om å ringe til døgnavdelingen.
 • Samarbeid og samhandling med alle opptakskommunene og UNN, herunder også initiering og utarbeidelse av individuell plan
 • Planlagt ambulerende virksomhet som omfatter ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter med det lokale hjelpeapparatet, undervisning og veiledning på bestilling fra kommunene samt hjemmebesøk og poliklinisk oppfølging av pasienter.

Vårt hospiteringsprogram henvender seg til psykologer, sykepleiere/vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ruskonsulenter og miljøterapeuter i kommunene som jobber med mennesker med psykiske lidelser.

Døgnavdelingen Alta gir et bredt allmennpsykiatrisk tilbud som omfatter blant annet følgende lidelser:

 • Angsttilstander
 • Stemningslidelser
 • Psykoselidelser
 • Forvirringstilstander
 • Personlighetsforstyrrelser (i en viss grad)
 • Tvangslidelser
 • Pasienter med ulike psykiske lidelser og samtidig rusproblematikk.

Døgnenheten Alta er en korttids- og krisepost et differensiert behandlingstilbud med spesielt fokus på:

 • kriseintervensjon
 • observasjon og utredning
 • oppfølging etter intox/suicidalhandling
  Døgnenheten Alta kan gi krisetilbud innen 24 timer og setter av en sengeplass for å kunne ivareta denne funksjonen. Døgnenheten er åpen og innleggelsene må være basert på frivillighet.

Det legges ikke opp til bruk av tvangsmidler.

Innleggelsestiden vil variere alt fra 1 – 2 døgn for observasjon/krisetakling og opptil 12 ukers opphold for utredning/behandling. For noen vil det være aktuelt med gjentatte kortere opphold.

Innleggelsene foregår i utgangspunktet på dagtid etter søknad. Under visse forutsetninger kan døgnenheten også ta imot pasienter i krisetilstand på kveldstid/natt. Begrensninger i forhold til kriseinnleggelser vil være plassituasjon og at innleggelsen ikke må innebære tvang.

Du vil få et innblikk i psykiske lidelser som krever utredning og behandling i spesialisttjenesten, lokasjon Alta. Du vil få undervisning i det som er styrende lovverk for vår virksomhet, og teori om noen av våre behandlingsmetoder. Hospiteringsuken er organisert med undervisning for enheten.

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom? Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.

Barne- og ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP) 
Hammerfest sykehus og Klinikk Alta

​Har du lyst til å hospitere i et 5-dagersopplegg ved Barne- og ungdomspsykiatrisk Poliklinikk sitt behandlingstilbud til pasienter for vurdering, utredning og behandling til barn og unge med psykiske lidelser?

Vi vil gi deg kunnskap om

 • Psykiske lidelser
 • behandlingstilbud, utredning og vurdering
 • henvisnings- og samhandlingsmuligheter

Poliklinikkene gir tilbud om vurdering, utredning og behandling for barn og ungdom fra 0 – 18 år med psykiske problem, etter henvisning fra fastlege eller leder for barneverntjenesten. Videre gir vi tilbud om veiledning i foreldrefunksjoner i pasientens hjemmemiljø (ambulant team).

BUP kan gi helsehjelp til barn og unge som for eksempel opplever vansker i forhold til

 • følelsesmessige forhold
 • problematisk eller avvikende adferd
 • forsinket eller påfallende utvikling
 • lærevansker
 • tristhet/ isolasjon/ depresjon
 • sinne/aggresjon
 • rusmisbruk
 • spiseforstyrrelse
 • angst

Vårt hospiteringsprogram henvender seg til psykologer, barnevernspedagoger, sosionomer i kommunene som jobber med mennesker med psykiske lidelser.

Barne- ungdomspsykiatrisk Poliklinikkene er en av fire poliklinikker innen Klinikk for psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset.

BUP har to enheter og er lokalisert i Alta og Hammerfest og gir et bredt tilbud innenfor psykisk helsevern for barn og unge.

Våre behandlere er psykiater, psykologspesialist, psykolog, klinisk pedagog, klinisk sosionom, sosionom, barnevernpedagog. Personell fra BUP reiser til kommunene 1 gang pr. mnd. Der deltar vi på samarbeidsmøter, samt gjennomfører utredning og behandling av pasienter. Ambulant team reiser hjem til pasienter etter behov.

Du vil få et innblikk i psykisk helsevern for barn og unge som krever utredning og behandling i spesialisttjenesten. Du vil få undervisning i det som er styrende lovverk for vår virksomhet, og teori om noen av våre behandlingsmetoder. Hospiteringsuken er organisert med undervisning for enheten.

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom? Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.


SANKS

Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS)

SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

Vi har følgende oppgaver:

 • videreutvikle kliniske tjenester
 • fremme og drive forskning og utviklingsarbeid
 • tilby undervisning og veiledning
 • tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering

1 – 2 hospitanter de fleste av årets uker

Poliklinikken tilbyr hjelp til samer over 18 år fra hele landet. I tillegg har vi et tilbud til voksne i Helse Nord med et særskilt ansvar for kommunene: Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Lebesby og Gamvik.

 • Vi gir et tilbud til de som har vansker med blant annet:
 • traumer, angst, depresjon og tvangslidelsers
 • piseforstyrrelser
 • personlighetsforstyrrelser
 • psykoseproblemer
 • rusproblemer og andre former for avhengighetsproblematikk

Henvisning skjer via lege.

1 hospitant de fleste av årets uker

Akutteamet har akuttfunksjoner for kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Lebesby og Gamvik. I tillegg er vi et lavterskeltilbud til voksne samer i hele landet.

Som akutteam for nevnte kommuner tar vi imot henvendelser på dagtid mandag til fredag om

 • psykotiske og nærpsykotiske kriser
 • selvmordsfare
 • traumer
 • alvorlige livskriser

Som lavterskeltilbud til samer i resten av landet tar vi imot og vurderer alle slags henvendelser om behandling.

Vi kan reise ut til planlagte avtaler.

Ved alvorlige kriser, er kontakt med det lokale hjelpeapparatet nødvendig.

Vi samarbeider med døgnenheten ved behov.

1 – 2 hospitanter de fleste av årets uker

Døgnenheten tilbyr hjelp til voksne samer fra hele landet. I tillegg har døgnenheten ansvar for tilbud til voksne i Helse Nord med et særskilt ansvar for kommunene: Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Lebesby og Gamvik.

Avdelingen er et tilbud til de som trenger hjelp for psykiske plager som:

 • angstlidelser
 • depresjoner
 • personlighetsforstyrrelser
 • psykoser
 • avhengighetsproblematikk

Avdelingen gir korttids- og langtidsbehandling og vektlegger miljøterapi, som inkluderer et kultursensitivt perspektiv.
Miljøterapien tilrettelegges både individuelt og i gruppe, med fokus på mestring. Behandlingen skjer i samarbeid med hjemkommunen.

1 – 2 hospitanter de fleste av årets uker

Finnmarksklinikken består av døgnenhet og poliklinikk. Klinikken tilbyr hjelp til samer over 18 år fra hele landet. I tillegg har vi et tilbud til voksne i Helse Nord. Behandlingen er frivillig, men vi har også pasienter på § 12 soning.

Vi gir et tilbud til personer med rus- og avhengighetsproblematikk:

 • Alkoholproblem
 • Narkotikaproblem
 • Medikamenter
 • Blandingsmisbruk
 • Spilleavhengighet

Enheten gir korttidsbehandling, inntil 3 måneder, med oppfølgingsopphold etter avtale i løpet av 2 år. Behandlingen differensieres ut i fra den enkelte pasients behov, ressurser, forutsetninger og problem. I behandlingen vektlegger vi miljøterapi, som inkluderer et kultursensitivt perspektiv, motiverende samtale, mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi, gruppebehandling, individuelle samtaler og fysisk aktivitet.

Det legges vekt på å samarbeide med henvisende instans.

Henvisning skjer via lege, NAV, ruskonsulent og barnevern. I tillegg via spesialisthelsetjenesten og fengselshelsetjenesten.

Henvisningen sendes Vurderingsteamet Rus Finnmarkssykehuset HF.

Inntil 2 hospitanter de fleste av årets uker

Familieenheten gir et tilbud til samiske familier fra hele landet samt alle familier i Helse Nord-området, der problemstillingen er knyttet til samspill og samhandlingsvansker i familien.

Tilbudet er aktuelt når polikliniske tiltak innen BUP ikke har ført til ønsket endring, og der tettere oppfølging og arbeid med familien anses som nødvendig.

Behandlingsoppholdet er inntil 4 uker. Enheten har plass til to familier samtidig og har egen skole for barn i skolepliktig alder. Familiene bor i egne leiligheter der de ordner seg selv. Oppholdet er gratis.

Meahcceterapiija er en del av behandlingstilbudet, hvor nærhet til natur og fokus på kultur er en del av dette.

Skriftlig søknad må komme fra den lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken (BUP) i samråd med foreldrene.

Inntil 2 hospitanter de fleste av årets uker

Poliklinikken tilbyr hjelp til barn og unge i alderen 0 – 18 år fra Helse Nord, samt for samiske barn og unge fra hele landet. I tillegg har vi et særskilt ansvar for kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Lebesby og Gamvik.

BUP er et tilbud til barn og unge som har vansker med bl.a:

 • tilknytning, relasjon og samspill
 • problematisk eller avvikende atferd
 • forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet
 • forsinket eller påfallende utvikling
 • tristhet/isolasjon/depresjon/selvmordstanker
 • sinne/aggresjon
 • rusmiddelmisbruk
 • spiseforstyrrelser
 • angst

Henvisning skjer via lege eller barnevernet.
Behandlingen skjer ved BUP i Karasjok eller på hjemstedet.

Ambulant Team er en ekstra ressurs i BUP som tilbyr mer intensiv behandling både i nærområdet og på skole, over en kortere periode.​

Inntil 2 hospitanter de fleste av årets uker

UPA er en enhet for all ungdom i Helse Nord mellom 13 og 18 år med psykiske problemer. I tillegg er to av plassene ved enheten forbeholdt samisk ungdom fra hele landet.

Enheten er en døgninstitusjon som tilbyr utredning og behandling.
Enheten har ingen akutt funksjon.

UPA er et tilbud til ungdom som har vansker med bl.a.:

 • Angst
 • Depresjon
 • Tvangslidelser
 • Selvskading
 • Psykoser
 • Bipolare tilstander
 • Rus
 • Selvmordsproblematikk

I behandlingen vektlegges miljøterapi med et bevisst fokus på samisk kulturelt perspektiv. Under oppholdet samarbeider enheten tett med ungdommens familie, skole, hjemkommune og henvisende instans.

Hospiteringsordningen for allmennleger

Allmennleger kan i sin videre- og etterutdanning hospitere på sykehusavdeling, og få godkjent 10 poeng pr dag, inntil 90 poeng. Mange sykehus tilbyr slik strukturert hospitering, hvorav 3-dagers hospitering er mest vanlig. Hospiteringsplanen for hver avdeling skal være godkjent av kurskomiteen i fylket. Hospitant skal sende evalueringsskjema etter endt hospitering til praksiskonsulent. Kursbevis utstedes og signeres av avdelingsoverlegen, som grunnlag for meritterende poeng og også for evt søknad om refusjon av reise- og oppholdsutgifter via Fond II.

Mer informasjon om hospiteringsordningen finnes på Helsedirektoratets nettsider, under Utfyllende bestemmelser i allmennmedisin.

Kirurgisk avdeling, Hammerfest sykehus

Avdelingens ansvar

Avdelingsleder er ansvarlig.

Allmennlege som ønsker å hospitere ved kirurgisk avdeling Hammerfest, tar kontakt med

Avdelingsleder overlege Søren Bøvling (konst.)
kir avd Hammerfest sykehus
tlf 78 96 70 00

som avtaler tidspunkt og varighet av hospitering (3 el. 5 dager).

Avdelingen utnevner hospiteringsvert (er) for hospiteringsperioden, som skal veilede og sørge for å gi hospitanten et lærerikt opphold i avdelingen. Avdelingen utarbeider en timeplan hvor følgende tema bør inngå;

 • Presentasjon av avdelingens tilbud innenfor diagnostikk og behandling
 • Spesielle tema avdelingen ønsker å fokusere for leger i 1. linjetjenesten
 • Samarbeidsrutiner
 • De ulike legenes spesialfelt
 • Hospiterende leges læringsmål

 Hvis avdelingen har pågående forskningsprosjekter bør disse også inngå i tematikken under hospiteringen.

 Det er ønskelig at avdelingens leger uka før hospitering gjennomgår det som er planlagt av møter og undervisning og aktiviteter med tanke på hva som er lurt å invitere hospiterende lege med på.

Ved start av hospiteringsperioden settes av tid til å gå gjennom timeplan for perioden, læringsmål for hospitanten, og praktiske momenter;

 • Frakk
 • Ev. id kort
 • Et sted å ev. låse inn klær og veske
 • En rask omvisning og presentasjon av avdelingen.

Ved endt hospitering utstedes kursbevis signert av avdelingsoverlegen.  

Hospitantens ansvar

 • Lage konkrete læringsmål før oppstart.
 • Delta på avdelingens aktiviteter i tråd med timeplan og læringsmål.
 • Sende evalueringsrapport til Praksiskonsulenten.
 • Evt. reiseregning til Fond II ved søknad om refusjon av reise- og oppholdsutgifter.

Morgenmøte kl 07.30. Her rapporterer de som har hatt vakt alle nye ø-hjelpspasienter fra dagen før + evt annet relevant fra vakten.

Røntgenmøte kl 07.45. Radiolog demonstrerer i utgangspunktet alle bilder på inneliggende og polikliniske pasienter fra forrige døgn. Morgenmøte og røntgenmøte er felles for kirurgisk og ortopedisk avdeling.

Ca 08.00 tilsyn av evt pasienter på intensivavdelingen sammen med anestesilege.

Ca 08.15 starter previsitt/visitt på avdelingen. Alle tilgjengelige assistent- og overleger, samt en turnuslege, deltar fra starten så framt ikke annet ærend. Varer fram til 10.30-11.00

Operasjonsavdelingen tar i utgangspunktet inn første pasient kl 07.45. Den må være tilsett enten før morgenmøtet kl 07.30 dersom dagkirurgisk eller dagen før om inneliggende pasient.

Operatør og assistent til første inngrep blir som regel tilkalt ca 08.30-09.00 og går til operasjon.

Poliklinikken starter enten 09.00 eller 10.00. Varierer. 

Deretter vanskelig å spesifisere hvordan dagen ser ut.

Allmennlege som hospiterer vil på forhånd bli enig med oss om en mer detaljert plan, kan også variere etter ønske. Men må være med på postarbeid/operasjonsstuen/poliklinikk m.m.

Gynekologisk avdeling, Hammerfest sykehus

Avdelingens ansvar

Avdelingsoverlege er ansvarlig.

Allmennlege som ønsker å hospitere ved Gynekologisk avdeling Hammerfest, tar kontakt med

Avd overlege Marit Vidringstad
gyn avd Hammerfest sykehus
tlf 78 96 70 00

som avtaler tidspunkt og varighet av hospitering (3 el. 5 dager).

Avdelingen utnevner hospiteringsvert (er) for hospiteringsperioden, som skal veilede og sørge for å gi hospitanten et lærerikt opphold i avdelingen. Avdelingen utarbeider en timeplan hvor følgende tema bør inngå;

 • Presentasjon av avdelingens tilbud innenfor diagnostikk og behandling
 • Spesielle tema avdelingen ønsker å fokusere for leger i 1. linjetjenesten
 • Samarbeidsrutiner
 • De ulike legenes spesialfelt
 • Hospiterende leges læringsmål

Hvis avdelingen har pågående forskningsprosjekter bør disse også inngå i tematikken under hospiteringen.

Det er ønskelig at avdelingens leger uka før hospitering gjennomgår det som er planlagt av møter og undervisning og aktiviteter med tanke på hva som er lurt å invitere hospiterende lege med på.

Ved start av hospiteringsperioden settes av tid til å gå gjennom timeplan for perioden, læringsmål for hospitanten, og praktiske momenter;

 • Hvite klær
 • Ev. id kort
 • Et sted å ev. låse inn klær og veske
 • En rask omvisning og presentasjon av avdelingen.

Ved endt hospitering utstedes kursbevis signert av avdelingsoverlegen.

Hospitantens ansvar

 • Lage konkrete læringsmål før oppstart.
 • Delta på avdelingens aktiviteter i tråd med timeplan og læringsmål.
 • Sende evalueringsrapport til Praksiskonsulenten.
 • Evt. reiseregning til Fond II ved søknad om refusjon av reise- og oppholdsutgifter.

Morgenmøte kl 07.30. Her rapporterer legen som har hatt vakt alle nye ø-hjelpspasienter fra dagen før + evt annet relevant fra vakten.

Previsitt inne på avdelingen kl 0800 direkte fulgt av visittgang til gynekologiske pasienter, uforløste med svangerskapskomplikasjoner, fødende og  barselkvinner. Varighet ca 1 time.
Vakthavende lege kontinuerer postarbeidet og ivaretar fødende utover formiddagen. Det er ofte telefoner og øyeblikkelig hjelp pasienter fra kl 10 og utover dagen.

Avdelingen opererer elektivt tirsdag, torsdag og fredag. En overlege (og evt assistentlege) har dette som dedikert oppgave. Operasjonsavdelingen tar i utgangspunktet inn første pasient kl 07.45. Den må være tilsett enten før morgenmøtet kl 07.30 dersom dagkirurgisk eller dagen før om inneliggende pasient.
Operatør og assistent til første inngrep blir som regel tilkalt ca 08.15 og går til operasjon.

Poliklinikken starter 08.00 og varer til 14.30. Det er 1-2 elektive poliklinikk-lister daglig.

Dagen avsluttes med pasientadministrativt arbeid.

Mandag og onsdag har avdelingen internundervisning mellom kl 08-09.

Allmennlege som hospiterer vil på forhånd bli enig med oss om en mer detaljert plan. Denne kan også variere etter ønske. Men hospitanten må være med på postarbeid/operasjonsstuen/poliklinikk/fødsler.

Finnmarkssykehuset og samtlige kommuner i Finnmark inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6).

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:

 1. Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 2. Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
 3. Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 4. Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 5. Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp

 
Sist oppdatert 18.04.2023