Avdeling SANKS Forskning og Utvikling

Avdeling SANKS FoU består av FoU-enheten, Samisk tolketjeneste og Samisk LMS. Avdelingen ivaretar og koordinerer de nasjonale kompetansetjenestefunksjonen i SANKS.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsfoto: Colourbox

FoU arbeider kontinuerlig med å fremme, utvikle og sikre likeverdige tjenester innen psykisk helsevern og rus/avhengighet til den samiske befolkningen. FoU er bindeleddet mellom klinisk virksomhet og nasjonal kompetansetjeneste ved SANKS.

Gjennom formidling av kunnskap og utvikling av ny forskning bidrar vi til økt kompetanse om samers særskilte behov for språklig og kulturelt tilrettelagt diagnostikk og behandling.
FoU skal iverksette tiltak slik at kompetansen blir tilgjengelig for primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre kompetansemiljø.

Enhetens oppgaver er:
• Legge forholdene til rette for forskning og utviklingsarbeid i SANKS
• Heve forskningskompetansen i kulturpsykiatri i fagmiljøer utenfor SANKS
• Samarbeide og samordne med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt

SANKS tilbyr undervisning som legger vekt på hvordan kulturforståelse gir nødvendig innsikt i møte med samiske pasienter, som tilbys digitalt og med tilstedeværelse.
Nedenfor finnes forslag på temaer vi kan tilby forelesninger i. Den som er interessert i å bruke en foreleser fra SANKS, tar kontakt med FoU-enheten som vil formidle forespørslene videre til aktuelle forelesere.

Vi tilbyr tilpassede opplegg til hospitanter som kommer til oss. Ta kontakt med FoU-enheten dersom du ønsker hospitering her.
Henvendelser vedrørende formidling, undervisning og hospitering sendes: 
SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no

FoU-enheten fungerer som sekretariat med saksbehandlingsoppgaver for referansegruppen og for FoU-styret som forvalter og tildeler de budsjetterte forskningsmidlene. Enheten har ansvaret for rapportering av kompetansetjenesteaktivitet, kompetansespredning, samarbeid med utdanningsinstitusjoner og forskningsnettverk. FoU skal også bidra til igangsettelse av forskning, fag- og tjenesteutviklingsprosjekter innenfor kliniske relevante områder.

Samisk LMS

Samisk tolketjeneste

Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2022.

Oversikt over tildelte midler 2005 til 2022

SANKS har et FoU-styret som skal ivareta og fremme SANKS oppgaver knyttet til forskning og utvikling. Styrets primære oppgave er å forvalte og tildele de årlige budsjetterte FoU-midlene i tråd med prioriterte mål, retningslinjer og utlysning. Formålet med midlene er å støtte prosjekter som utvikler kunnskap innen området psykisk helsevern for den samiske befolkningen i Norge.

Mer om FoU-styret

En person som har på seg et rødt og hvitt hodeplagg og smiler

Anne Toril Eriksen Balto

Avdelingsleder

Anne.Toril.Eriksen.Balto@finnmarkssykehuset.no
En person med blondt hår

Rita-Alise Porsanger-Moen

Enhetsleder for tolketjenesten

Rita-Alise.Porsanger-Moen@finnmarkssykehuset.no 78 96 97 92
En mann med briller

Shiho Hansen

FoU-rådgiver

Shiho.Hansen@finnmarkssykehuset.no
En kvinne med langt hår

Mariell Selnes Paulsen

Erfaringskonsulent

Mariell.Selnes.Paulsen@finnmarkssykehuset.no 78 96 93 77
En kvinne som smiler til kameraet

Kila Anti

Språk- og kommunikasjonsrådgiver

kila.anti@finnmarkssykehuset.no 95142024

Forskere tilknyttet FoU

Forskere med tilknytning til FoU skal bidra til forskning, samt heve forskningskompetansen i SANKS:

Overlege, Dr.med og PhD. Ansatt i FoU. 
Veileder andre forskere.

Gir undervisning og formidler rundt tema kultur og psykisk helsearbeid, samt forskningstema. Veileder andre forskere. Medlem av Forskningsstyret for Finnmarkssykehuset og medlem av Analysegruppen for samisk statistikk.
Prosjektleder for Reindriftas hverdag. Utdannet spesialist i klinisk psykologi, dr.psychol.

Gir undervisning i selvmordsproblematikk blant samer og oppfølging av etterlatte/berørte ved selvmord. Veileder andre forskere. Utdannet psykologspesialist og forsker.​​

 

Sist oppdatert 09.08.2023