FoU-styret

FoU-styret skal ivareta og fremme SANKS oppgaver knyttet til forskning og utvikling. Styrets primære oppgave er å forvalte og tildele de årlige budsjetterte FoU-midlene i tråd med prioriterte mål, retningslinjer og utlysning.

SANKS har et nasjonalt ansvar, og styret sammensettes dermed av representanter fra ulike samiske områder, samtidig som bredden i praksisfeltet og relevante forskingsmiljø bør være representert.

En person som bruker briller

Marianne V. Trondsen

Styreleder

Seniorforsker, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet 

En kvinne med blondt hår

Merete Saus

Styrets nestleder

Professor. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. 

Et nærbilde av en person som smiler

Christina Storm Mienna, director

Várdduo – Centre for Sámi research, Umeå University.
Associate professor, Dept. of Odontology, Umeå University.

En person som bruker briller

Brukerrepresentant

Grethe Dunfjeld

Referansegruppe SANKS, Sørsamisk representant. 

En mann med hatt

Ketil Lenert Hansen, Professor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, - psykisk helse og barnevern (RKBU Nord). Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

En kvinne med blondt hår

Margrethe Bals Utsi, psykologspesialist

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS), Finnmarkssykehuset HF. Kommunepsykolog, Kautokeino Kommune.​

En person med langt hår

Mette Kjær, forskningsleder

Senter for fag, forskning og samhandling, Finnmarkssykehuset HF.
Førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet


Varamedlemmer

Førsteamanuensis Astri Dankertsen 
Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet

Fosker Astrid Eriksen
Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet

Psykologspesialist Anne Lene Turi Dimpas
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS). Kommunepsykolog, Kautokeino kommune. 

Professor Bodil Hansen Blix 
Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Professor II, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet.

Professor & Research group leader Grete Mehus
Rural and Remote Nursing and Healthcare in Arctic and North-Sami Areas, RRNH, Campus Hammerfest IHO, UiT Norges arktiske universitet.​

Seniorrådgiver Maja Gran Erke 
Helsedirektoratet. Overlege, PhD ved Oslo universitetssykehus

Vara brukerrepresentant Trine Brynjulfsen  
Referansegruppe SANKS

Vara brukerrepresentant June Gerd Johnsen  
Referansegruppe SANKS

SANKS sin visjon er å utvikle et godt psykisk helsevern til den samiske befolkning i Norge. Som et ledd i å nå visjonen og ivareta de oppgaver er det utarbeidet en egen FoU-plan. (Ny plan er under utarbeidelse).

FoU-virksomheten skal støtte opp under visjonen gjennom forskning, utviklings­arbeid og innovasjon. Planen er en veileder og et viktig hjelpemiddel for å motivere ansatte, samarbeidspartnere og brukere til å satse på forsknings- og utviklingsarbeid innenfor psykisk helsevern til den samiske befolkning.

2024

  2023

   2022​

    ​​

    2021


      

     2019- 2020

       

       2017- 2018

        ​​

        Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2024

        ​​​

        Oversikt over tildelte midler 2005-2024

        Sist oppdatert 07.09.2023