Nå kan du søke SANKS FoU-midler for 2025

FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og avhengighet for den samiske befolkningen i Norge.

Publisert 03.06.2024
Et nærbilde av noen penger
Illustrasjonsbilde

SANKS har følgende hovedområder for prioritering for tildeling av forsknings- og utviklingsmidler, og ønsker at prosjektene skal i størst mulig grad være bredden og mangfoldet i de ulike samiske områdene. Vi ønsker prosjekter med fokus på sør-, lule- og sjøsamiske forhold innenfor alle prioriteringsområder.

Merknad: Punktene er satt i tilfeldig rekkefølge og har lik prioritering.

Helserelaterte tverrgående prosjekter i samisk befolkning:

 • Sannhet- og forsoning
 • Reindrift
 • Rasisme, diskriminering og/eller samehets
 • Internatliv
 • Traumer og/eller historiske traumer
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Familienettverk og lokalsamfunn
 • Etnisk identitetsutvikling

Folkehelse- og helsetjenesteutviklingsprosjekter tilpasset samisk befolkning:

 • Helsefremmende og/eller forebyggende faktorer og tiltak
 • Barn, ungdom og unge voksnes oppvekst og/eller levekår
 • Kliniske studier
 • Samisk brukermedvirkning i helsetjenestene
 • E-helse/digitale helsetilbud
 • Selvmordsforebygging
 • Samhandling

Søknadsfrist er 31. oktober 2024, kl. 12:00.

Søkerne må bruke særskilt søknadsskjema. Som søker bør du sette deg grundig inn i søknadsveilederen for utfyllende informasjon om formelle krav til søknad og søknadskriteriene.

Søknadsskjemaet med underskrifter og vedlegg i tre PDF-filer (1. søknadsskjema, 2. protokoll/ prosjektbeskrivelse og 3. andre vedlegg) sendes til:

SANKS-FoU-soknader@finnmarkssykehuset.no

Innkomne søknader blir behandlet av FoU-styret i SANKS. Søknadene vurderes ut ifra kvalitet og relevans. Søknader mottatt etter søknads­fristens utløp og søknader som ikke oppfyller formelle krav vil ikke bli behandlet.

Spørsmål kan rettes til SANKS FoU-avdeling:

SANKS-FoU@finnmarkssykehuset.no

eller 

FoU-rådgiver Shiho Hansen

T 78 96 97 94 | M  90 12 13 52 | Shiho.Hansen@finnmarkssykehuset.no