Finnmarkssykehuset har inngått forlik i tvisten med Cadolto Fertiggebäude

Det er inngått forlik i tvisten med Cadolto Fertiggebäude knyttet til sluttoppgjøret for nye Kirkenes sykehus. Forliket går ut på at Cadolto utbetaler et erstatningsbeløp på NOK 40 mill. I tillegg har Finnmarkssykehuset holdt tilbake en faktura på NOK 30 mill.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 02.03.2020
Sist oppdatert 24.01.2022
Dette beløpet er vesentlig lavere enn de krav som Finnmarkssykehuset HF har fremsatt i den rettslige prosessen. Bakgrunnen for at Finnmarkssykehuset HF likevel aksepterte et forlik på dette nivået, var opplysninger om den økonomiske situasjonen for Cadolto, som først ble fremlagt under rettsmeklingen i Oslo tingrett i januar 2020.
 

Innsyn i regnskap

Finnmarkssykehuset HF har gjentatte ganger kommet med krav om fremleggelse av regnskaper mv. for å få innblikk i Cadoltos økonomiske situasjon i saksforberedelsen for domstolene. Frem til tidspunktet da regnskapet for 2018 ble fremlagt, har begge parter forberedt seg på gjennomføring av rettssaken, som var beregnet til fem-seks måneder i retten.
 
Årsregnskapet for 2018 som ble fremlagt under rettsmeklingen, viser at Cadolto i realiteten har vært insolvent siden årsskiftet 2017/2018. Ifølge de opplysninger som foreligger, har det vært situasjonen også etter dette. Det er videre opplyst at det fortløpende har blitt vurdert å begjære oppbud i selskapet, noe som samsvarer med de opplysninger som fremkommer av selskapets årsregnskap.
 

Vurdering av risiko

Rettsmeklingen og forhandlingene måtte derfor foretas med dette som bakgrunn og begrensning, og ikke ut fra vurderinger av mulige domsresultater alene. I denne situasjonen ville alternativet ha vært fortsatt omfattende saksforberedelse med fare for at Cadolto begjærte oppbud etter at dom forelå, eller mens den rettslige behandlingen pågikk.
 
- Risikoen var dermed stor for at Finnmarkssykehuset HF ville få dekket langt mindre enn det forliket som er inngått, sier styrets nestleder Gudrun Rollefsen.
 

Fortløpende regnskapsført

Til tross for utfordringene som oppstod med Cadolto i tilknytning til ferdigstillelsen av Kirkenes sykehus, er sykehuset nå ferdigstilt. Den økonomiske situasjonen til Cadolto har imidlertid ført til at kostnadene ved sykehuset ble langt høyere enn det som fulgte av de inngåtte kontrakter. Prosjektkostnaden for nye Kirkenes sykehus er 1,773 milliarder kroner, noe som er 288 mill. over rammen. 

Kostnadene i prosjektet er ført fortløpende, og det er tatt høyde for den økte prosjektkostnaden i Finnmarkssykehusets bærekraftsanalyse i styresak 91-2019 Budsjett 2020 inkludert investeringsbudsjett 2020-2027. Overskridelsen vil ikke påvirke vedtatt investeringsplan for byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset.
 
Styrets nestleder Gudrun Rollefsen sier styret i Finnmarkssykehuset har vært løpende orientert, og at rettsprosessen og forhandlingene har vært svært krevende. Helse Nord RHF har også vært løpende orientert om tvisten og kostnadene.
 
 
 

For pressen

Kontakt:
Gudrun Rollefsen, styrets nestleder - 975 01 733
Eirik Palm, kommunikasjonssjef/samfunnskontakt – 976 19 594