Velkommen som ansatt i Finnmarkssykehuset!

Vi ønsker å gi deg litt informasjon om ansettelse og ny stilling hos oss i Finnmarkssykehuset. For at alt det praktiske skal være klart til oppstart er det viktig at du tar deg tid til å lese gjennom informasjonen og sender oss nødvendig dokumentasjon så snart som mulig før du tiltrer stillingen.

Signering av viktige dokumenter

Vi sender ut flere dokumenter i forbindelse med ansettelse. Det er viktig at du signerer/returnerer disse til oss så snart som mulig. 

 • For deg som har norsk fødselsnummer vil vi sende dokumenter via Postens signeringstjeneste for digital signering. 

Du vil motta følgende dokumenter:

Din årslønn og ansiennitet beregnes på bakgrunn av innlevert dokumentasjon på tidligere arbeidsforhold. Dersom du har tjenestebevis som du ikke allerede har sendt oss eller lagt ved din søknad, sender du dette til personal@finnmarkssykehuset.no, sånn at vi kan gjøre en ansiennitetsberegning. Tjenestebevis må inneholde prosent eller timer du har jobbet, samt start- og stoppdato, og må være signert av arbeidsgiver. Alt arbeid etter fylte 18 år, samt tid hjemme i barnets første leveår gir ansiennitet. Fødselsattester kan gi ansiennitet for tiden hjemme med barn.
 
Fagforeningstilhørighet kan også påvirke lønn. Dersom du er medlem i en fagforening, kan du orientere oss om dette. Send oss kopi av medlemskort eller en skjermdump av innlogget medlemsside.​​​
 

Taushetserklæring

Alle arbeidstakere i Finnmarkssykehuset er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Lovbestemt taushetsplikt gjelder også alle andre som utfører tjeneste for Finnmarkssykehuset.

Sikkerhetsinstruks

Sikkerhetsinstruksen er en del av Helse Nords regionale styringssystem for informasjonssikkerhet. Sikkerhetsinstruksen gjelder for alle medarbeidere og ledere i Helse Nord.

Les sikkerhetsinstruksen her.

Veiledning om sosiale medier

Sosiale medier blir stadig en større del av vår hverdag. Vi har derfor laget en veileder som omhandler hvordan en kombinerer taushetsplikten på jobb, personvern og ytringsfrihet som privatperson ved bruk av sosiale medier. 

Veiledning om sosiale medier

Arbeidsreglement 

Formålet med dette reglement er å bidra til å klargjøre arbeidsgiveren og arbeidstakerens plikter og rettigheter slik disse følger av gjeldende regelverk og målene for Finnmarkssykehuset sin virksomhet. 

Arbeidsreglement

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer skal bidra til refleksjon rundt ulike dilemmaer og situasjoner, og hjelpe våre medarbeidere til å ta etisk velbegrunnende valg, ivaretar vårt særlige samfunnsansvar og bygger tillit. 

Etiske retningslinjer

Helseattest

I pasientrettede stillinger må du levere helseattest/egenerklæring før du kan begynne å jobbe. Egenerklæringen må fylles/signeres ut og returneres til oss senest 14 dager før du begynner.

Hvis du ikke kan bekrefte punktene i attesten må du kontakte vår hygienesykepleier minst 14 dager før du starter i arbeid:

 • Hygienesykepleier Hammerfest, tlf: 78 96 99 45
 • Hygienesykepleier Kirkenes, tlf: 78 96 99 39 

Politiattest

Alle som jobber pasientrettet i Finnmarkssykehuset skal levere politiattest jf. Helsepersonelloven §§18 og 20a. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder og skal foreligge før tiltredelse. Dersom du har hatt opphold på mer enn 1 år siden sist du jobbet i Finnmarkssykehuset må du levere ny politiattest. Er du utenlandsk arbeidstaker og har jobbet i Norge tidligere, må du levere Norsk politiattest i tillegg til attest fra ditt hjemland. Sammen med arbeidsavtale/rammeavtale fikk du bekreftelse som brukes som vedlegg til søknad om politiattesten​

Søknadskjema og mer informasjon finner du her 

Hvis du er utenlandsk arbeidstaker innenfor EØS/EU-området med arbeidssted i mer enn et land, samt er omfattet av trygdeforsikring i ditt hjemland; må du søke om skjema A1 (tidligere E101) fra forsikringskassen din.  Dette skjemaet må tas med og leveres til arbeidsgiver ved tiltredelse. 

Dersom du ikke omfattes av trygdeforsikring i hjemlandet, må du få bekreftelse på dette. Denne får du også fra forsikringskassen. Finnmarkssykehuset utbetaler etterskuddslønn og anbefaler derfor at du søker om A1 for 2 måneder lengre enn avtalt arbeidsperiode.

Skjema for ansiennitetsberegning LIS 

§ 5.3.4 Leger i spesialisering

Leger som ansettes i en LIS-stilling, og som allerede har erfaring i annen spesialisering etter gjennomført LIS1, får denne tiden medregnet ved innplassering i lønnsstigen, oppad begrenset til 21 måneder. Herunder medregnes forskningstjeneste som er relevant for spesialiseringen oppad begrenset til 9 måneder. Med forskningstjeneste menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, phd-stilling, fordypningsstilling eller tilsvarende.

Merknad:

De nye reglene gjelder ansettelser i LIS stilling etter 1. mai 2022. Det vil si at reglene ikke får virkning for dem som ble plassert inn i den nye kompetanselønnstigen frem til denne datoen, basert på en individuell relevansvurdering.

Forklaring av regulering/ansiennitet

 • 0-1 år av gjennomført tid i spesialisering: Fra oppstart i LIS 1 (tidligere turnus) stilling og gjennom det første året i sykehustjeneste.
 • 1-2 år av gjennomført tid i spesialisering
  Etter gjennomføring LIS 1 i sykehus/etter ett års ansettelse som LIS i sykehustjeneste. Det er en forutsetning at legen har gjennomført LIS 1 for innplassering på dette trinnet. Unntak gjøres for LIS1 som har vært i foreldrepermisjon og leger som kan starte i spesialisering uten krav til gjennomføring av LIS1.
 • 2-4 år av gjennomført tid i spesialisering: LIS som har gjennomført 2-4 år i spesialisering. Det er en forutsetning at legen har gjennomført LIS 1 for innplassering på dette trinnet. Unntak gjøres for LIS1 som har vært i foreldrepermisjon og leger som kan starte i spesialisering uten krav til gjennomføring av LIS1.
 • Mer enn 4 år av gjennomført tid i spesialisering: LIS som har gjennomført mer enn 4 år i spesialisering. Det er en forutsetning at legen har gjennomført LIS 1 for innplassering på dette trinnet. Unntak gjøres for LIS1 som har vært i foreldrepermisjon og leger som kan starte i spesialisering uten krav til gjennomføring av LIS1.

LIS1 

LIS1 blir fra start innplassert i stillingskoden Lege i spesialisering 1 (3426). Hvis legen er borte fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, får legen uttelling for permisjonstiden som de var i arbeid. 

Oppstart LIS 2/3 – ny i foretak eller ved bytte av spesialitet

LIS 2/3 blir fra start innplassert i stillingskode LIS 2-3 (3457) og plasseres lønnsmessig ut fra gjennomført tid i spesialisering. Gjennomført tid skal rundes opp til nærmeste hele mnd.

 • Tid for gjennomført LIS1-tjeneste (i spesialisthelsetjenesten), 12 mnd. Leger som ikke har gjennomført LIS1 grunnet fritak som ansettes som LIS 2/3-stillinger får godskrevet tid for LIS1 tjenesten med 12 mnd. Alle som starter spesialisering etter 01.03.2019 må ha LIS1.
 • Tid i gjeldene spesialitet
 • Godskrevet tid fra ander spesialiteter etter LIS1, får denne tiden medregnet ved innplassering i lønnsstigen, oppad begrenset til 21 måneder. Herunder medregnes forskningstjeneste som er relevant for spesialiseringen oppad begrenset til 9 måneder. Med forskningstjeneste menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, phd-stilling, fordypningsstilling eller tilsvarende (gjelder for nye ansettelsesforhold etter 1. mai 2022).
 • Tid etter 01.07.2020 knyttet til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsen i folketrygdloven teller som om de av i arbeid.

«Sideutdanning»

LIS som midlertidig ansettes på en annen avdeling knyttet til «sideutdanning» skal ha samme lønn som ved moderavdelingen uten ny vurdering siden det ikke gjelder endring av spesialitet.

F.eks. LIS fra Gynekologisk avdeling som skal over til Kirurgisk avdeling i 6 mnd. i tidligere kalt sideutdanning. Denne tjenesten er en del av vedkommende sin spesialitet innen fødselshjelp og kvinnesykdommer og LISen skal beholde sin lønnsplassering og forventede opprykk fra Gynekologisk avdeling.

Allmennleger

Leger under spesialisering i allmennmedisin og har obligatorisk sykehuspraksis i utdanningsstilling i helseforetaket, innplasseres lønnsmessig i kategori i henhold til overenskomstens del A2 § 5.4.4 basert på hvor mange år vedkommende har gjennomført av sin spesialistutdanning i allmennmedisin.

Tilleggsavtale for de som er ansatt i annet foretak

LIS som er fast ansatt i annet foretak må sende inn attester, på lik linje med øvrige ansatte og lønnsrammen fastsettes ut ifra tidligere relevant tjeneste.

Dokumentasjon 

 • LIS 2-3 må levere skjema for LIS ansiennitetsberegning.
 • LIS må levere attester fra arbeidsforhold fra andre arbeidsgivere enn Finnmarkssykehuset. Attest må inneholde tidsperiode for ansettelse, stillingsprosent og evt. perioder for ulike permisjoner.
 •  Leger som må ta læringsmål ved annet foretak og som har ansettelse i Finnmarkssykehuset, trenger ikke å levere attest fra dette.
 • Attester må være dokumentert fra arbeidsgiver og må inneholde firma logo, evt. stempel og må være signert. Selvstendig næringsdrivende må dokumenteres med bekreftelse fra regnskapsfører evt. dokumentasjon fra Brønnøysundregisteret.
 • Leveres dokumentasjon, som iht. overenskomst og særavtaler gir uttelling på lønn senere enn oppstart vil ny avlønning gis fra dato arbeidsgiver mottok dokumentasjonen. Det samme gjelder for allerede tilsatte.

Opprykk i lønn 

 • Opprykk til ny lønn skjer fra og med den 1. i aktuelle mnd. og skjer automatisk i personalportalen.
 • Før forventet opprykk sjekker personal om den aktuelle LIS har hatt fravær som forskyver opprykket. Fravær som gir forskjøvet opprykk er stillingsreduksjon og ulønnet permisjon, uavhengig av årsak. Fravær skal rundes ned til hele nærmeste mnd.

Legespesialister

 • LIS med spesialistgodkjenning innen nåværende spesialitet skal ha stillingskoden LEGESPESIALIST. Disse opptjener rett til overlegepermisjon.
 • LIS med spesialistgodkjenning i tilgrensende spesialitet som holder på med ny spesialisering skal ha stillingskoden legespesialist og rett til fordypningstid på lik linje med øvrig LIS.

Beregning av lønnsansiennitet er aktuelt for yrkesgrupper som følger minstelønnssatser i Finnmarkssykehuset og hvor lønnsfastsettelse er avhengig av ansiennitet.

Lønnsansiennitet fastsettes ved tiltredelse. For at arbeidsgiver skal kunne beregne korrekt ansiennitet, er det en forutsetning at du som nyansatt legger ved kopi av alle arbeidsattester.

Det er viktig at du leser dette:

Viktig å huske:

 • Ansiennitetsdato fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.
 • Det gis ikke lønnsansiennitet for flere arbeidsforhold i samme tidsrom.
 • Arbeidsavtaler, lærekontrakter og lønnsslipper er ikke gyldig dokumentasjon.

Tjenestebevis/arbeidsattester som blir levert etter ansiennitetsberegning og lønnsfastsettelse, gir ikke tilbakevirkende kraft på allerede fastsatt ansiennitet men gjøres gjeldende fra det tidspunktet attesten mottas.


En fullgod attest er signert, datert, stemplet og inneholder:

 • Ansettelsesperiode (fra- og til dato)
 • Stillingsprosent og stillingstype
 • For ekstrahjelp/tilkallingsvikar må timeantall i tillegg være spesifisert.
 • Bekreftelse for utført militærtjeneste / siviltjeneste - tjenestebevis, ikke minirulleblad
 • Fødselsattest for barn eller annen offentlig dokumentasjon ved omsorgsarbeid
 • Selvstendig næringsdrivende må dokumentere med gyldig utskrift fra Brønnøysundregisteret og dokumentere at virksomheten har vært i drift (selvangivelse fra årene virksomheten var i drift)

Den grunnleggende forutsetning for å få medregnet lønnsansiennitet er at arbeidstakeren har hatt et forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid.

Godskrivingsregler

Lønnsansiennitet beregnes i henhold til gjeldende sentrale A-dels overenskomster og iht. lokale B-dels overenskomster etter følgende regler:

 • Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 18år.
 • Ansiennitetsdato fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.
 • Ved tilsetting i helseforetak godskrives all offentlig og privattjeneste fullt ut i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid med inntil 3 år. Som offentlig tjeneste regnes verneplikt.
 • Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 2 år ilønnsansienniteten.
 • Fravær i forbindelse med foreldrepermisjon gir fullt tellende ansiennitet for samme periode som permisjonens varighet.
 • Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden på inntil 2 år medregnet i lønnsansiennitet. (gjelder kun LO og YS forbundene fra og med 2006)
 • Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme

Fagforeningstilhørighet kan også påvirke lønn. Dersom du er medlem i en fagforening, kan du orientere oss om dette. Send oss kopi av medlemskort eller en skjermdump av innlogget medlemsside.

Skattekort, bank og personopplysninger

Vi henter skatteopplysninger automatisk fra Skatteetaten via Altinn.

Ansatte bør selv sjekke om skatteopplysninger er korrekt. Endring av hoved- eller biarbeidsgiver gjør du via skjema "Person og familieopplysninger" i Personalportalen.

Nytt/ endre skattekort/frikort
Ansatte som tidligere ikke har hatt skattekort, eller som ønsker å endre eksisterende skattekort, må selv søke om dette via Altinn. Arbeidsgiver er pliktig til å trekke riktig skatt ut i fra opplysninger som er gitt, men arbeidstaker er pliktig til å oppgi riktige opplysninger.

Om du ikke har norsk skattekort må du søke om dette på arbeidsstedets lokale skattekontor.​

Søknad kan fylles ut på forhånd her

For å få utstedt skattekortet må du møte opp personlig på det lokale skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll med pass eller annet godkjent nasjonalt ID-kort. Betingelsene for å møte til ID-kontroll er at man enten ikke har hatt skattekort tidligere, eller at det ikke er levert selvangivelse/deklarasjon de siste 2 år. 

For utenlandske arbeidstakere som har vært i Norge tidligere og har hatt skattekort , men kun et D-nummer, må det søkes om nytt skattekort hvert år. Et D-nummer er et midlertidig personnummer som utstedes av skattekontoret.

I tillegg må du ta med bekreftelse på arbeidsforhold fra arbeidsgiver. Dersom du tidligere har møtt opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll, trenger du ikke gjøre det på nytt for å få skattekort neste år. Da kan du sende eller levere overnevnte skjema ferdig utfylt til skattekontoret.

Mer informasjon om skatt for utenlandske arbeidstakere finner du her

For at vi skal kunne utbetale lønn må kontonummer registreres i vårt personalsystem. Dette gjør du selv i vårt personalsystem "Personalportalen" så snart som mulig etter tiltredelse

 • For arbeidstakere med utenlandske banker må vi ha bankens navn, IBAN nr. og clear nr.(bicnr.) Dette får du i din bank. 
 • Bruker du norsk bank trenger vi kun bankkontonummer. 

Generell informasjon

For stillinger som krever norsk autorisasjon må denne foreligge før tiltredelse. Helsepersonell fra andre land må søke om autorisasjon selv. 

Se søknadsprosedyre hos Helsedirektoratet

Helsepersonell som skal gjøre oppslag i kjernejournal, reseptmodul og elektroniske sykemeldinger må levere pass eller nasjonalt id-kort. Dette for å kunne sette opp Buypass-tilgang på id-kort. Førerkort og annen legitimasjon er dessverre ikke gyldig.

For leger som skal jobbe som overlege i Finnmarkssykehuset er det et krav at det skal foreligge norsk spesialistgodkjenning. Du kan søke om å konvertere din spesialistgodkjenning fra landet den er utstedt i.
Klikk her for informasjon, søknadsskjema og veiledning

Finnmarkssykehuset kan være behjelpelig med bolig. Bolig dekkes ikke av Finnmarkssykehuset med mindre annet er avtalt gjennom din nærmeste leder eller vikarbyrå. Ved leie av bolig vil det bli foretatt lønnstrekk via lønn.

Bolig Kirkenes

Boligkontoret sender info om bolig og kode for nøkkelboks på torsdag før ankomst via e-post.

Dersom du har spørsmål vedrørende bolig kan du ta direkte kontakt med:

Bolig Hammerfest

Ved ankomst til Hammerfest, henvender du deg til Akuttmottaket på sykehuset. Der vil det ligge en konvolutt med nøkkel til leiligheten du bor i når du er her, samt en beskrivelse av hvor du finner leiligheten.

Dersom du har spørsmål vedrørende bolig kan du ta direkte kontakt med
Bjørn Roger Andreassen.


Bolig Tana

Dersom du har spørsmål vedrørende bolig kan du ta direkte kontakt:

E-post:  BoligkontoretKirkenes@finnmarkssykehuset.no

Sist oppdatert 16.05.2024