Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjonsstaben tar imot alle mediehenvendelser. Vi hjelper journalister med opplysninger, formidler kontakt til de rette fagfolkene, eller svarer på vegne av helseforetaket.

Medievakt 982 62 381

NB! Vakttelefonen tar ikke i mot tekstmeldinger (SMS).

Mediehenvendelser per e-post: media@finnmarkssykehuset.no. E-post som sendes i  tilknytning til helger eller helligdager, blir som hovedregel ikke besvart før neste ordinære arbeidsdag. Innsynsbegjæringer sendes til egen e-postadresse (se under).

Innsynsbegjæringer

Ved begjæring om innsyn kan du forvente et svar i løpet av tre arbeidsdager. I tilfeller der behandlingen krever lengre tid, eller ved kapasitetsutfordringer, vil du motta et foreløpig svar.

Innsynsbegjæringer sendes til innsyn@finnmarkssykehuset.no​

​Bruk av bilder

Pressebilder tatt av Finnmarkssykehuset kan brukes fritt under følgende forutsetninger:

  • Opphavsperson skal alltid krediteres. Der fotograf er kjent skal det krediteres med navn på fotograf + Finnmarkssykehuset  (Foto: Navn på fotograf, Finnmarkssykehuset)
  • Er fotograf ukjent krediteres organisasjonen (Foto: Finnmarkssykehuset)
  • Tilfeller der vi har kjøpt eksterne tjenester fra privat leverandør, f.eks. dronebilder, krediteres begge parter (Foto: Finnmarkssykehuset/leverandør)
  • Forsidebilder på nettsted behøver ikke krediteres når det er lenket til en sak med samme bildet, og der dette er kreditert i bildeteksten.
  • Bilder tatt av Finnmarkssykehuset skal ikke brukes i reklameøyemed.

Reglene om kreditering gjelder både media og offentlige/private virksomheter.

Kommunikasjon og samfunnskontakt

En kvinne som smiler til kameraet

Malene Nicolaysen

Kommunikasjonsrådgiver

malene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no 97100342

 

Finnmarkssykehuset gir ikke lenger opplysninger om skadeomfang på pasienter som er akuttinnlagt ved ulykker.

Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Dette gjelder også personer som har vært utsatt for ulykker.

Vi har stor forståelse for medias rolle og behov for å informere i saker av offentlig interesse, men sykehuset må ivareta taushetsplikt og personvern. Vi gir derfor som hovedregel ikke ut opplysninger om skadeomfang eller tilstand.

Vi har heller ikke kapasitet til å følge opp forespørsler fra media om formidling av kontakt med pasienter.​​​​

I beredskapssituasjoner eller ved store hendelser kan det bli gjort andre vurderinger.

Henvendelser om voldssaker og kriminalsaker må rettes til politiet.​ Det er også politiet som opplyser om dødsfall knyttet til hendelser/ulykker.

Gjelder for ansatte: Disse retningslinjene gjelder for ansatte ved Finnmarkssykehuset som blir kontaktet av journalister, eller som på eget initiativ tar kontakt med massemediene.

NB! Ved kriser og større ulykker gjelder egne bestemmelser fastsatt i foretakets katastrofe- og beredskapsplanverk.

Formål

Retningslinjene skal stimulere til et planmessig og målrettet kontakt med media for å spre kunnskap om foretakets virksomhet, visjoner og verdier. Et godt og gjensidig tillitsforhold til pressen er en forutsetning for å formidle informasjon om våre tjenester og tilbud til publikum, pasienter og pårørende.
Finnmarkssykehuset har som offentlig helseforetak en forpliktelse til å gi saklig og aktuell helseinformasjon til allmennheten. Retningslinjene skal bidra til dette. Retningslinjene skal klargjøre plikter, rettigheter, ansvar og lojalitetskrav knyttet til medarbeidernes kontakt med massemediene. Retningslinjene skal spesielt sikre at foretakets kontakt med massemediene ikke skjer på bekostning av pasienters og pårørendes rettigheter, slik de er nedfelt i helselovgivningen.

1. Åpenhet

Åpenhet og en uttrykt vilje til dialog med alle viktige målgrupper er et bærende prinsipp for Finnmarkssykehuset. Med bakgrunn i spesialisthelsetjenestenes store samfunnsmessige betydning er det en målsetting å ha stor åpenhet om Finnmarkssykehusets virksomhet. Som offentlig virksomhet har Finnmarkssykehuset en særskilt forpliktelse til å gi allmennheten innsyn i sin virksomhet.

2. Bidra konstruktivt

Medarbeidere i foretaket har som særlig sakkyndige et ansvar for å formidle kunnskaper om helsevesenet, og gi aktuell og korrekt helseopplysning til publikum. Massemediene er en viktig kanal for slik informasjon. Alle medarbeidere plikter å bidra konstruktivt i dette informasjonsarbeidet når situasjonen tilsier det.

3. Offisielle talspersoner

Når media tar kontakt med Finnmarkssykehuset, skal disse henvendelsene rettes til kommunikasjonsstaben, som koordinerer disse. Unntak her er mediahenvendelser som går direkte til styreleder.

Styreleder/nestleder/direktør svarer på spørsmål knyttet til styresaker

Direktør svarer for alle forhold som berører foretaket, herunder spesielt strategisk informasjon som vedrører budsjett, kjernevirksomhet, personal- og organisasjonsutvikling, statistikk og analyser, kriser/alvorlige ulykker.

Stabsledere og klinikksjefer uttaler seg om saker som vedrører eget ansvarsområde. Andre forhold vedforetakets drift eller ved kriser/ulykker der de involveres, i samråd med direktør/kommunikasjonssjef. Spørsmål av medisinsk faglig karakter henvises til klinikksjefer, eller avdelingsoverlege (tilsvarende) for vedkommende spesialitet eller grenspesialitet. Disse svarer enten selv eller henviser til rette vedkommende. Henvendelser om feilbehandling, erstatningsspørsmål eller lignende skal rettes direkte til direktøren.​

Kommunikasjonsstaben koordinerer media og svarer dersom det er mest hensiktsmessig.

Kriser og ulykker
Når det oppstår kriser og alvorlige ulykker inntreffer det helt spesielle informasjonskrav. Disse er beskrevet i Finnmarkssykehusets ”overordnede plan for informasjon i beredskaps-, krise- og katastrofesituasjoner”.

4. Lojalitet overfor pasienter og pårørende

Medarbeidere som uttaler seg til massemediene må vise lojalitet overfor pasienter og pårørende ved å følge opp deres rettigheter, ivareta taushetsplikten og verne om pasientenes integritet. I kontakten med massemediene må foretakets medarbeidere vise spesiell aktsomhet når det gjelder opplysninger som kan identifisere pasienter eller pårørende. Pasienter og pårørende skal skjermes mot uønsket mediekontakt, men Finnmarkssykehusets medarbeidere skal samtidig sørge for å legge forholdene til rette for pasienter som selv ønsker kontakt med mediene, og som etter en medisinsk vurdering anses skikket til å ivareta egne interesser.

5. Korrekt, saklig og aktuell

Informasjon til massemediene skal være korrekt, saklig og aktuell. Helseforetaket skal gjennom en aktiv holdning overfor mediene gi et balansert og nøkternt bilde av virksomheten på ulike områder – herunder policy, prioriteringer, planer og beslutninger av offentlig interesse.

6. Ytringsfrihet

Retningslinjene skal ikke begrense den enkelte medarbeiders ytringsfrihet som privatperson eller som tillitsvalgt ved sykehuset. Enten man skriver selv eller lar seg intervjue må det gå klart frem om man uttaler seg som sykehusets representant, som tillitsvalgt eller som privatperson.

7. Lojalitetsplikt

Medarbeidere som uttaler seg eller på annen måte formidler informasjon til mediene som ansatt i Finnmarkssykehuset har plikt til å opptre lojalt i forhold til foretakets policy, prioriteringer og enkeltbeslutninger som er fattet i foretakets ulike styrende organer. Det anses ikke som lojalt å bruke massemediene for å få omgjort beslutninger som er fattet på lovlig vis av et kompetent beslutningsorgan.

8. Lese gjennom egne uttalelser

Medarbeidere som blir intervjuet har full rett til å be om å få lese igjennom artikkelen etter intervjuet, eller få uttalelsene lest opp på telefon. Hovedregelen er imidlertid at det bare er egne uttalelser man har rett til å lese, ikke hva andre kilder har opplyst. En kan be om at egne uttalelser korrigeres dersom disse er gjengitt feil eller kan misforstås, men har ikke rett til å kreve endringer i tittel, ingress eller journalistens vinkling på saken.

9. Regelbrudd, feil og uetisk atferd

Retningslinjene skal ikke kunne brukes til å dekke over uetisk atferd, feilhandlinger, interne regelbrudd eller ulovligheter. Slike forhold skal tas opp etter fastsatte regler for avviksrapportering og håndteres i henhold til det. Finnmarkssykehuset skal alltid kunne innestå for sine disposisjoner i det offentlige rom.

10. Søke råd

Kommunikasjonsstaben er foretakets rådgivende organ i kommunikasjonsspørsmål. Både ledere og medarbeidere som er uvant med mediekontakt skal søke råd og veiledning hos kommunikasjonsenheten før de opptrer i mediene på foretakets vegne. Medarbeidere på alle nivå skal på sin side bistå informasjonssjef når det gjelder å fremskaffe aktuell og korrekt informasjon. Alle som har uttalt seg i en sak/hatt mediekontakt skal gi beskjed til kommunikasjonsavdelingen via e-post eller telefon etter at kontakt har funnet sted, og hva saken gjaldt. Et par linjer i en e-post er tilstrekkelig.

Vi publiserer fortløpende Finnmarkssykehusets offentlige postjournal.
Postlister eldre enn 1. mai 2019 kan bestilles fra postmottak@finnmarkssykehuset.no

Gå til vår postjournal

 

Finnmarkssykehuset har som mål å være førstevalget for pasienter og helsepersonell. Foretaket skal framstå som et åpent, positivt og kommuniserende helseforetak. Dette skal i praksis vises gjennom en aktiv og utadrettet kommunikasjon, bygd på åpenhet.

Finnmarkssykehuset har et særskilt ansvar for et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen.

Finnmarkssykehusets kommunikasjonsstrategi

Pressemeldinger

    Sist oppdatert 05.03.2024