Pasientreiser

Ofte stilte spørsmål

Som pasient har du flere rettigheter når du er på reise. Det kan være vanskelig å finne frem til alle. Vi har samlet de oftest stilte spørsmålene her.

Bilde av operatør i Pasientreiser Finnmark.

Pasientreiser: 05515

Pasientreiser Finnmark behandler og bestiller reiser for pasienter med folkeregistrert adresse i Finnmark.

Vi behandler ikke reiseregninger, dette gjøres av Pasientreiser HF. For henvendelser vedrørende dette kan du benytte tastevalg 2 når du ringer 05515. 

Reise

Kontakt Pasientreiser for å avbestille flyreisen så fort så mulig. For at vi skal bestille ny reise, må vi ha mottatt legeerklæring på sykdom først. Trykk​ her for å komme til innsendelse av dokumentasjon.
Grunnen til dette er at vi allerede har kjøpt en reise til behandlingen din, så for at du skal ha rett på ny reise til samme behandling, må det være gyldig grunn. 

§ 9.Unntak når tilbudt transport ikke benyttes

En pasient har ikke rett til å få dekket utgifter til transport hvis pasienten
a.  får tilbud om transport fra et regionalt helseforetak, eller
b. i et tidligere vedtak om dekning av reiseutgifter fra et helseforetak har fått opplyst at gratis offentlig transport skal benyttes på strekningen.​

I Finnmark kan det ofte være utfordrende værforhold som vil kunne påvirke reisen. 
 
 • ​Dersom din hjemreise med buss eller båt blir kansellert grunnet værforhold, og du ikke kommer deg hjem, ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515. 
 • Har du en medisinsk rekvisisjon på drosje hjem fra behandling, og veien blir stengt vil du enten få informasjon fra avdelingen du skrives ut fra, eller bli oppringt fra Pasientreiser. Vi følger nøye med værforhold, og planlegger alltid turer ut fra dette. 
 • Dersom du kjører egen bil, og veien blir stengt - ta kontakt med oss på telefon 05515.
 • Dersom du reiser med fly, og reisen blir kansellert grunnet værforhold er flyselskapet ansvarlig for ny reise, samt losji dersom reisen ikke kan gjennomføres dagen den var planlagt. Dersom de tildeler en reise som gjør at du ikke rekker behandlingen din må du kontakte Pasientreiser på telefon 05515. Hvis du må endre timen på grunn av kansellert fly så vil du få dekket ny reise til behandling.
I stort sett alle tilfeller der værforhold gjør slik at pasienter må overnatte har vi informasjon om dette i forkant av vår stengetid. Det er viktig at du kontakter oss så fort som mulig dersom du har informasjon om at din hjemreise ikke kan gjennomføres. 
 
Pasientreiser endrer ikke flyreiser grunnet dårlige værmeldinger. 
  

Du kan bruke privat bil som transportmiddel til og fra behandling. Hovedregelen er at reiser på inntil 300 kilometer en vei dekkes av standardsats på 3,00 kr. per kilometer tur/retur. For reiser over 300 kilometer en vei, dekkes reisen tilsvarende kostnader for billigste rutegående transport. 

Har du med ledsager i bilen så dekkes reisen likevel bare med én sats per kilometer. 

Tilleggsutgifter slik som parkering, ferge, bom og piggdekk dekkes dersom det var nødvendig å bruke bil på reisen av helsemessige og trafikale årsaker. Helsemessige årsaker dokumenteres av behandler og trafikale årsaker vurderes av pasientreisekontoret. Du må legge ved kvittering når du sender inn reiseregning. 

Dersom vi vurderer at det kun var nødvendig med bruk av bil på deler av reisen, slik som bil til nærmeste bussholdeplass, så dekkes tilleggsutgiftene fram til bussholdeplassen. 

Les mer på Helsenorge.no. ​

Du har rett på drosje om det er et medisinsk behov for det, dette må din behandler dokumentere. Drosje bestilles i forkant av reisen og du må ha medisinsk rekvisisjon klar før du kontakter Pasientreiser. 

Hvis det ikke er rutegående transport vil det i noen tilfeller brukes drosje, enten på hele eller deler av strekningen. Ta kontakt med Pasientreiser på telefon for nærmere informasjon om dette der du bor, før reisen starter. 

Drosjekostnader refunderes kun i sin helhet med medisinsk dokumentert behov for drosje, slik som ved øyeblikkelig hjelp. 

Dersom du ikke faller inn under benevnelsen over, men bestiller selv og legger ut for drosje refunderes dette kun etter standardsatser. 

Les mer på Lovdata.no​

Vi hjelper deg. Ta kontakt straks du får innkallingsbrevet så bestiller vi reisen for deg. 

Som regel blir du tildelt plass på ny flyreise av reiseselskapet. Dersom flyselskapet tildeler en reise til behandling som gjør at du ikke rekker behandling må du ringe pasientreiser på telefon 05515.

Om du allerede har fått ny time til behandling så kan vi i noen tilfeller endre reise. Vanligvis må vi bestille ny reise. Du vil få dekket ny reise når flyet blir kansellert.
 
Pasientreiser endrer ikke flyreiser grunnet dårlige værmeldinger.

​Dersom du ordner reise til behandlingen selv så må du også bestille reisen hjem selv, og så sende inn reiseregning i etterkant. Grunnen til dette er at du etter helsehjelpen/behandlingen har rett til reise til stedet du startet reisen til behandlingen fra. Når du selv har kjøpt reisen til så vet vi ikke hvilke rettigheter du har for dekning av reise til behandlingen. 

Dette gjelder ikke øyeblikkelig hjelp. Dersom det er særskilte omstendigheter, ta kontakt med Pasientreiser. 

Denne informasjonen finer du også i pasientreiseforskriften kapittel 3, §20

Reiseutgiftene dekkes fra oppholdsstedet til behandlingsstedet. Etter at helsehjelpen er gitt, dekkes reiseutgiftene fra behandlingsstedet til oppholdsstedet.

Reiser pasienten fra eller til et annet oppholdssted enn bostedet, dekkes utgiftene likevel ikke utover kostnadene ved å reise fra eller til bostedet. Som bosted regnes også nødvendig midlertidig oppholdssted på grunn av arbeid, studier, militærtjeneste og opphold på institusjon.

Begrensningen etter andre ledd gjelder ikke hvis

a.            dekning fra bostedet ville påføre pasienten urimelig store reiseutgifter,
b.            helsehjelpen av hensyn til behandlingen eller oppfølgingen ikke kunne ytes andre steder, og
c.            behovet for helsehjelp var uventet og oppstod på stedet.​

Dersom det er samme pris, eller billigere kan du reise til/fra behandling en dag før og retur en dag etter behandling. Det er fortsatt billigste reise dagen før som gjelder.

Overnatting og kost dekkes ikke ved ekstra opphold, hvis du ønsker dette av private grunner, når det er mulig for pasient å reise fram/tilbake til behandling samme dag, 

Om du har medisinsk/trafikalt behov for drosje og du ønsker ekstra opphold på behandlingsstedet av private grunner så må du selv organise drosjetransport. 

Pasientreiser endrer ikke returreise hvis du ombestemmer deg eller ønsker tidligere hjemreise av kansellert time når det er forhåndsdekket med ekstra opphold.

Om du ønsker ekstra opphold utover en dag før/en dag etter så må du organisere dette og legge ut for dette selv. 

Nei. Reiser til vaksinering dekkes ikke av Pasientreiser. T​a kontakt med kommunen du tilhører for informasjon om transport til vaksinering. 

Hvis du har time til hjelpemiddelsentralen, bilsenteret, ortopedisk verksted eller tilpasningskurs så dekkes dette av NAV. Les mer her. ​

Bestilte reiser kan ikke endres kun ​​ut fra værmelding. Pasienter må forholde seg til informasjon fra flyselskapet. Dersom vi endrer/kansellerer reisen så er kostnaden for billetten tapt, og pasientens rettighet for en reise til og fra behandlingen er benyttet.  

Dersom det er medisinske grunner til at pasient må endre reisen, må behandler dokumentere at denne endringen er medisinsk nødvendig. Dette gjøres i all hovedsak ved at behandler legger dette inn i vårt elektroniske system slik at Pasientreiser får det opp øyeblikkelig. Offentlige sykehus og fastleger har tilgang til dette systemet.​

Nei, det er ikke utvidete rettigheter grunnet ventetid. Billigste rutegående er grunnlaget for dekning av reiser over 300 kilometer en vei. Det er medisinske behov som utløser rettigheten til tilrettelagt reise, slik som annet transporttilbud enn det billigste tilgjengelig rutegående. Medisinske behov vurderes av behandler.​

​Utgifter til dagrom kan dekkes i spesielle tilfeller, og det må foreligge gyldig dokumentasjon på dette behovet. Dagrom er leie av rom uten overnatting, altså leie av rom kun på dagtid. Det legges vekt på pasientens alder og helsetilstand, oppholdsmulighetene på behandlingsstedet, værforhold og oppholdets varighet ved vurderingen av om utgifter til dagrom skal dekkes. Utgiftene dekkes med inntil satsen for overnattingsgodtgjørelse. Pasienter må i disse tilfellene legge ut, og sende inn reiseregning i etterkant. 

Pasienter kan reise hvor de vil, men i utgangspunktet gis det kun støtte til reiseutgifter tilsvarende reiser fra pasientens folkeregistrerte adresse til det nærmeste stedet behandlingen kan gis, og tilbake igjen. Oppholder pasienten seg på et nødvendig midlertidig oppholdssted på grunn av arbeid, studier, militærtjeneste eller opphold på en institusjon, dekkes reise derfra.​​

Vi minner om at pasienter som ikke er folkeregistrert i Finnmark, må kontakte pasientreisekontoret de tilhører. Det er dette foretaket som får kostnadene, og derfor må vurdere pasientens rettighet.

Reise fra hytta

Det vil si at hvis pasienten for eksempel reiser fra hytta eller en ferieleilighet til en planlagt behandling, vil pasienten få stønad til reise tilsvarende avstanden mellom det nærmeste stedet behandlingen kan gis og den folkeregistrerte adressen sin eller det nødvendige midlertidige oppholdsstedet.

Pasient må legge ut for reisen, og sende reiseregning i etterkant.

Øyeblikkelig hjelp

I noen tilfeller kan pasienten ha rett til stønad for å reise fra oppholdssted til behandlingssted, selv om denne avstanden er lengre og fører til økte reiseutgifter.

Da må alle disse tre vilkårene være oppfylt:

 • Behovet for helsehjelp var uventet og oppstod der pasienten var
 • På grunn av den behandlingen eller oppfølgingen pasienten måtte ha, var det ikke mulig å gi vedkommende helsehjelpen andre steder enn dit pasienten reiste
 • Å bare få dekt utgifter som om pasienten reiste fra bostedet sitt ville påført vedkommende urimelig store reiseutgifter

Generelt og for ordens skyld gjelder dette innenfor Norges grenser.​Utgifter

Hvis reisen er kortere enn 300 kilometer hver vei så dekkes reiseutgiftene med kr 3,00 per kilometer. Hvis du reiser med passasjerbåt eller hurtigrute på strekningen så dekkes kostnaden til båten i stedet for sats per kilometer. 

Hvis reisen er lengere enn 300 kilometer hver vei, dekkes reiseutgiftene med taksten for den billigste reisemåten med rutegående transportmiddel. 

Les mer på Lovdata.no​

Du har rett til kostgodtgjørelse når du har vært borte fra ditt eget hjem i mer enn 12 timer. Kostgodtgørelsen er kr. 264 per døgn. Hvis du er borte i mer enn ett døgn så gir seks timer eller mer inn i det nye døgnet rett til dekning som ett helt døgn. 

Du har rett til dekning av nødvending overnatting under reisen. Utgifter til overnatting dekkes med inntil kr. 683 per døgn når kvittering legges ved. Privat overnatting dekkes ikke. 

Les mer på Lovdata.no​

Du kan levere søknad digitalt via Helsenorge.no.  Du kan også søke via post om du ønsker.

Dersom du søker som verge, fosterforelder, pårørende eller ledsager må du sende inn søknad med papirskjema.

Når pasienter bosatt i Helse Nord reiser ut av sin egen region, er det en forhøyet egenandel på 400,- per reisevei. Unntaket er dersom behandlingen ikke finnes i Helse Nord, slik ved for eksempel reiser Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, som er et nasjonalt kompetansesenter.

Dersom pasienter har rett til dekning av reisen til behandlingssted ut av regionen, så bestiller Pasientreiser Finnmark reisen, og fakturerer pasient pålydende 400 kroner per vei. Denne fakturaen blir sendt ut påfølgende månedsskifte etter at reisen har funnet sted.

Dersom behandlingen kan gjøres i Helse Nord, og pasient velger å reise ut av region grunnet for eksempel ventetid, så er det fortsatt forhøyet egenandel på reisen.

Om pasient fremlegger dokumentasjon fra ansatt i Helse Nord på behandlingen ikke eksisterer i Helse Nord, vil vi fjerne/kreditere fakturaen. Dette kan være dokumentasjon fra ansatt ved Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord Norge, Nordlandssykehuset eller Helgelandssykehuset.

Ansatt i primærhelsetjenesten (fastlege, kommunal fysioterapeut o.l.) og ansatte ved behandlingssted utenfor Helse Nord kan ikke fremlegge gyldig dokumentasjon for fritak av forhøyet egenander.

Det er vesentlig at grunnlaget for henvisningen ut av regionene må stadfestes i dokumentasjon, det må fremkomme at behandlingen ikke finnes i Helse Nord, og at nærmeste sted for behandlingen er utenfor pasientens egen helseregion.


Overnatting

Du må selv organisere og betale for din overnatting, så sender du inn reiseregning i etterkant. 

Ved lengere opphold der behandlingsstedet ikke organiserer overnatting er det egne regler. Ta kontakt med Pasientreiser for nærmere informasjon i slike tilfeller. 

Les mer på Lovdata.no

Overnatting og kost dekkes inntil de satsene som er i henhold til vårt lovverk. Kostnader per døgn utover dette må dekkes selv. 


Ledsagere og pårørende

Dersom du har behov for ledsager under reisen så dekkes utgiftene etter samme regler som for pasienten. Dette gjelder for reiseutgifter, overnatting og kost. ​

I tillegg kan reiseledsager ha rett på tap av dokumentert arbeidsinntekt, nåværende sats er kr. 153 per time inntil åtte timer per døgn. 

Om du trenger kvalifisert ledsager så gjelder andre regler. Kvalifisert ledsager er ledsager med konkret kompetanse nødvendig for å ledsage pasienten, f.eks. lege, sykepleier, jordmor, politi og tolk. 

Du trenger å medbringe egen ledsager når du har behov for hjelp med en eller flere av punktene under:

 • Løsne setebeltet
 • Finne frem og ta på deg flytevesten
 • Komme deg til nødutgang
 • Ta på deg en oksygenmaske
 • Følge sikkerhetsannonsering og instruksjoner ved en nødsituasjon
 • Trenger medisinsk assistanse
 • Hjelp under bakkestopp, til f.eks. medisinsk assistanse og hjelp under toalettbesøk.
 • Har nedsatt mental funksjonsevne eller en psykisk utviklingshemning som krever assistanse.

​​​Flyselskapene har egne reglementer for ledsagere under flyreiser, som Pasientreiser må følge ved reisebestilling:

Når Pasientreiser bestiller en reise for pasient og eventuell ledsager, er vi ansvarlig for de reisende. Pasientreiser forholder seg til informasjonen i rekvisisjonen som foreligger fra behandler. Når det foreligger et medisinsk dokumentert ledsagerbehov på reisen, kan ikke reise bestilles for pasient uten ledsager. Dette grunnet sikkerhet for pasient under hele reisen. ​​Dersom fly må foreta overflyvning og må lande ved annen lokasjon enn planlagt, som kan medføre at pasienten må overnatte før videre reise, er det viktig at pasient vil klare seg selv på reisen.

Pasientreiser Finnmark opplever forespørsler der ledsager ønsker å være med på deler av reisen, eller bare ene veien. Hvis dette skal la seg gjøre, må det i så fall dokumenteres i rekvisisjonen at pasienten kan klare deler av reisen alene, i tilfelle uforutsette situasjoner.

Krav for å være ledsager er følgende:

 • Ledsager må være minimum 18 år, og må sitte ved siden av den som ledsages
 • Ledsager skal være fysisk og psykisk skikket til å evakuere den som ledsages ved en nødsituasjon
 • Ledsage kun én passasjer per fly
 • Skal bistå den som ledsages under flyvningen med å
  • løsne setebeltet
  • ta på livvesten
  • komme til nødutgang
  • ta på oksygenmaske
  • følge sikkerhetsannonsering og instruksjoner ved en nødsituasjon

Pasientreiser følger flyveselskapenes regler for ledsagere:

Det er behandler som dokumenterer behovet for ledsager under reisen i rekvisisjonen som sendes elektronisk til Pasientreiser. 

Dette gjelder ikke for barn under 18 år. 

Barn under 18 år har alltid krav på en ledsager. Ved innleggelse og/eller livstruende sykdom dekkes reisen for to ledsagere. 

I tilfeller der det er behov for å ta med andre barn på reisen, for eksempel barn under 1 år som ammes, så vil reiseutgiftene dekkes. ​Det er viktig at du tar kontakt med oss på telefon i slike tilfeller, slik at dere vil få informasjon om dokumentasjonsbehov og eventuell fremgangsmåte som kan foreligge i enkelte tilfeller. 


Behov for tilrettelegging

Hvis du har behov for tilrettelegging på din reise, slik som første fly hjem, så må dette dokumenteres av din behandler. Da må det fremkomme tydelig i den medisinske dokumentasjon hva som er behovet på reisen.  Din behandler oppretter en elektronisk rekvisisjon i NISSY systemet, som vi får opp på ditt personalia. Dette må gjøre før tilrettelagt reise kan bestilles/endres


Andre spørsmål

Dersom du har behov for å sende inn dokumentasjon til oss skal dette sendes gjennom eDialog. For informasjon om eDialog se her under "Send sikker post med eDialog". ​

Dette er sikker kommunikasjon som er kryptert, og alle henvendelser som inneholder personopplysninger skal sendes via denne kanalen.  

Her logger du inn med elektronisk-ID (bank-ID, MINID, buypass ID,COMMFIDES), og fyller ut et skjema med personalia. Du kan også legge ved filer.

Husk å markere innsendelsen med Pasientreiser i fritekst feltet slik at det kommer til oss. 

Alle vedtak som fattes av Pasientreiser har pasienter klagerett på. 
Klagen må sendes skriftlig til Pasientreiser, som vil gjennomgå klagen. Dersom vedtaket opprettholdes av Pasientreisekontoret, sendes klagen videre til Statsforvalteren. 
Du må vise til vedtaket det klages på, og klagen må begrunnes. 
Klager, verge eller klagers fullmektig må undertegne klagen skriftlig. Klagefristen er fire uker fra du mottar vedtaket. 

Du kan sende klagen per post eller digitalt. 

Postadresse:
Hammerfest Sykehus
Pasientreiser
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

Digitalt:​

​​Gå til www.finnmarkssykehuset.no/kontakt-oss​ og velg lenken ​edialog​
Logg inn med BankID. Du kommer automatisk til et skjema som må fylles ut.
Her kan du legge ved vedlegg, som bilder og skannede dokumenter​.
I feltet "Tittel" skriver du "Klage til Pasientreiser".


Nyttige nettsteder for informasjon

​Snelandia
Sist oppdatert 08.07.2023