Læring og mestring, Alta

Lærings- og mestringssenteret i Hammerfest avholder av og til pasientkurs på Klinikk Alta når det er mange deltakere fra Alta-området. Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring.  LMS er også en møteplass for planlagte og spontane møter mellom pasienter, pårørende, erfarne brukere, representanter fra bruker- interesseorganisasjoner, helsepersonell og studenter. Her bygges det ny kunnskap sammen.


Lærings- og mestringssenteret (LMS) er helseforetakets helsepedagogiske ressurssenter. Senterets oppgave er å styrke fagpersonells arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. LMS sine rådgivere bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæring. Senterets overordnede mål er å øke helsekompetansen i befolkningen.

«Sammen om mestring, læring for livet»Sammen om mestring, læring for livet​

Felles visjon for lærings- og mestringssentrene i Helse Nord

​Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring er viktig for pasienters og pårørendes helse og livskvalitet, og for sykehusene er dette en av hovedoppgavene. Opplæringen skjer i møter med helsepersonell før – under og etter behandling. Pasientopplæring skal ha fokus på at pasienter og deres pårørende er aktive personer som skal kunne medvirke med sine erfaringer og ressurser i sin nye situasjonen. For at pasienter skal kunne gjøre sine egne valg må de få opplæring. Helsepersonell skal bruke arbeidsformer som motiverer til økt selvstendighet og kontroll for pasienter og pårørende.

Pasienter og deres pårørende kan i tillegg delta i gruppeopplæring, såkalte lærings- og mestringskurs. Disse er diagnosespesifikke.  

Pasient

Hovedaktiviteten på lærings- og mestringssentrene er opplæringskurs for barn, ungdom og voksne i forskjellige diagnoser innenfor somatikk, rus og psykiatri. Pårørende får delta i de fleste kursene. Kursdeltagerne møter forskjellige fagpersoner fra sykehuset, erfarne brukere og ulike bruker- interesseorganisasjoner. Brukerens erfaringskunnskap er en viktig ressurs i opplæringen.

Målet med kursene er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskap, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Ved å arrangere opplæring i grupper legger man til rette for at deltagerne kan lære både av helsepersonell og av hverandre. Ofte er det i treffpunktet mellom teoretisk kunnskap og erfaringskunnskap at den gode læringen oppstår. Arbeidsmåten er å legge til rette for et likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og tverrfaglig personell i utvikling, gjennomføring og evaluering av alle kurstilbud.

Når man utvikler et gruppebasert kurstilbud skal kurset inngå som en del av pasientforløpet. Lærings- og mestringskurs er aktuelt i forløp innen forebygging, behandling og rehabilitering. Samarbeid med rådgivere på lærings- og mestringssenteret (LMS) anbefales. De har kunnskap om helsepedagogikk og er pådrivere i utviklingen av nye kurs. LMS sørger for kontinuerlig kvalitetsforbedring av eksisterende tilbud gjennom systematisk evaluering.

Hvilken form på opplæringstilbud for pasienter og pårørende er mest hensiktsmessig? Hva bør være individuell opplæring og hva bør gjennomføres i grupper? Og når bør opplæring gis i et pasientforløp?

Det finnes mange former for lærings- og mestringstilbud som er utviklet for definerte målgrupper. Disse omfatter både individuelle tilbud og gruppetilbud. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet 2015) beskriver ulike eksempler på lærings- og mestringstilbud. Felles for tilbudene er at de skal bidra i deltakernes individuelle endrings- og mestringsprosesser, altså øke helsekompetansen for brukerne.

Kompetanse er et av fire hovedtemaer i den nasjonale helse- og sykehusplanen, både helsekompetanse hos den enkelte innbygger og kompetanseutvikling blant helsepersonell. Helsepersonell skal ta hensyn til pasientens helsekompetanse og tilpasse kommunikasjonen deretter.

Pasienter med langvarige helseutfordringer og behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten, skal få bedre og mer tilrettelagt opplæring til å mestre egen helse. Kompetanse i helsepedagogikk for fagpersonell er en forutsetning for å ha gode opplæringstilbud for pasienter og pårørende.

Les mer om regjeringens strategi for å øke befolkningens helsekompetanse. 
https://mestring.no/ny-strategi-for-a-oke-helsekompetanse/

Samarbeid med kommunehelsetjenesten anbefales for å utvikle pasient- og pårørendeopplæring. Samarbeidet mellom kommunene og helseforetaket er hjemlet i tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

 Lærings- og mestringssenteret er et helsepedagogisk ressurssenter og tilbyr opplæring og veiledning i helsepedagogikk og bruk av pedagogiske verktøy. Vi tilbyr helsepedagogisk grunnkurs, helsepedagogisk forum samt undervisning og veiledning ved forespørsel.

Definisjon: Helsepedagogisk aktivitet i helsetjenesten er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller skade oppstår.

Helsepedagogikk handler om hvordan helsepersonell i samarbeid med pasient og pårørende skal formidle oppdatert informasjon, legge til rette for god opplæring og helseveiledning. Brukermedvirkning og myndiggjøring av pasienter og pårørende er avgjørende for å få til et likeverdig samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagpersonell.

Pasient- og pårørendeopplæring brukes som betegnelse på den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak, både individuelt og i grupper.

Sider om helsepedagogikk:

Mestring.no

Mestringforalle.no

​Lærings- og mestringssenteret er et helsepedagogisk ressurssenter, og skal legge til rette for både helsepersonells og brukerrepresentanters kompetanseutvikling innen helsepedagogikk.

Grunnkurs i helsepedagogikk er et to dagers kurs for deg som er fagperson i spesialist- og kommunehelsetjenesten eller er brukerrepresentant tilknyttet et lærings- og mestringstilbud. Formålet med kurset er at du får styrket og videreutviklet din helsepedagogiske kompetanse. Hovedfokuset i kurset er helsepedagogikk knyttet til gruppebaserte lærings- og mestringstilbud.

Praktisk kurs i formidling er et 1-dagskurs for helsepersonell på UNN som underviser pasienter og pårørende eller underviser og informerer kollegaer. Hensikten med kurset er å bidra til erfaringer og oppdagelser som kan gjøre deg mer bevisst egne styrker og utviklingsmuligheter når det gjelder formidling.

Helsepedagogisk veiledningsgruppe er et tilbud til helsepersonell på UNN som jobber med pasient- og pårørendeopplæring, både én til én og i gruppe. Veiledningsgruppa er en fast gruppe som møtes seks ganger. En deltaker per veiledning bidrar med egen case. Gruppa reflekterer og diskuterer casen sammen.​

Les mer om kursene ved å klikke på lenkene under.

Praktisk kurs i formidling

Grunnkurs i helsepedagogikk

Helsepedagogisk veiledningsgruppe​ 

Enhver pasient har rett til å være aktivt deltakende og medvirke når en får helsehjelp.

«Bruker – med - virkning» i helsetjenesten omfatter imidlertid mer enn den individuelle retten. Pasient- og pårørendeopplæring er et område hvor brukernes erfaringer er en forutsetning for å kvalitetsutvikle tjenesten. Brukermedvirkning i lærings- og mestringstilbud sikres ved at brukerrepresentanter deltar både i planlegging, gjennomføring og evaluering. Kunnskapen fra brukerrepresentanter og fagfolk sidestilles. Du kan lese mer om rollen brukerrepresentanter har i lærings- og mestringstilbud under oppgave- og ansvarsfordeling.

Brukerrepresentanter til lærings- og mestringstilbud rekrutteres ofte via den lokale bruker-/interesseorganisasjonen. Aktuelle kandidater kan også rekrutteres via den sykehusavdelingen der kurset er forankret. Vil du bli brukerrepresentant? Ta kontakt med ditt lokallag, kursleder eller Lærings- og mestringssenteret.

På sidene til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse kan du lese mer om brukermedvirkning

Helseforetaket har også brukermedvirkning på systemnivå. 

Lærings- og mestringstilbud utvikles av en arbeidsgruppe som består av fagpersoner, brukerrepresentanter og rådgiver fra Lærings- og mestringssenteret (LMS). Arbeidsmåten disse jobber etter kalles Standard metode. Metoden bidrar til at kunnskap fra brukerrepresentanter og fagfolk sidestilles i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudet.

Fagpersoner
 
Tverrfaglig helsepersonell er deltakere i arbeidsgruppen og er hovedansvarlige for gjennomføringen av lærings- og mestringstilbud.
 
Med bakgrunn i egen kompetanse har fagpersonene ansvar for å:
 
 • dele sine fagkunnskaper og erfaringer med arbeidsgruppen og medvirke i de beslutninger som det ligger til arbeidsgruppen å ta
 • undervise i kursene, herunder tilpasse undervisningen til målgruppen og basere seg på kunnskap om helsepedagogikk
 • kvalitetssikre egne faglige innlegg
Kursleder
 
Alle i arbeidsgruppen kan være kursledere forutsatt at de har kompetanse og motivasjon for det. Kursleder bør være en fagperson med spesiell kunnskap og erfaring med pasientgruppen. Det er oftest en fagperson fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret, som er kursleder. Kurslederen skal ha kunnskap om helsepedagogikk.
 
Hovedoppgaven til kursleder er å ha regien på opplæringstilbudet. Kursleder skal:
 
 • skape en sammenheng mellom kursets ulike faglige deler
 • skape trygge, tydelige og gode rammer for deltakerne
 • gjøre pedagogiske tilpasninger underveis i kurset i samarbeid med forelesere
 • sikre hverdagsspråk og mestringsfokus
 • utøve gruppeledelse

Medisinsk faglig ansvarlig lege

Medisinsk faglig ansvarlig er en lege fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret. Han har det overordnede faglige og medisinske ansvaret når opplæringstilbudet er i regi av spesialisthelsetjenesten. Videre har han ansvar for at pasientens deltakelse på opplæring dokumenteres i pasientens journal.

Brukerrepresentanter

En brukerrepresentant er en person som har en langvarig helseutfordring eller er pårørende til en med dette. Som brukerrepresentant på Lærings- og mestringssenteret bidrar du med kunnskap om å leve med langvarig helseutfordring eller det å være pårørende. Brukerrepresentanten deltar både i planlegging, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringskurset. Det kan være den samme eller forskjellige brukerrepresentanter som bidrar i de ulike fasene.

Brukerrepresentantens rolle i planlegging- og evaluering er å:

 • delta aktivt i arbeidsgruppen
 • bidra med kunnskap og erfaringer som er viktig for å mestre hverdagen med langvarig helseutfordring
 • synliggjøre pasientgruppens behov
Brukerrepresentantens rolle i gjennomføring er å:
 • holde et brukerinnlegg der en forteller sin «mestringshistorie»
 • sikre et hverdagsspråk
 • bidra til åpenhet om vanskelige tema inn i kurset
Kjennetegn ved brukerrepresentanten:
 • har levd en stund med eller er pårørende til en med langvarig helseutfordring. Har ikke alltid syns det har vært lett, men har i dag bearbeidet situasjonen slik at en takler den relativt bra.
 • kjenner andre i lignende situasjon, slik at en er klar over at ikke alle har det akkurat slik som en selv.
Brukerrepresentantenes arbeid honoreres gjennom gjeldende satser ved Lærings- og mestringssenteret.
 
LMS-rådgiver
 
Det helsepedagogiske og koordinerende ansvaret for lærings- og mestringstilbudene er plassert ved LMS. Rådgiver ved LMS leder arbeidsgruppen . LMS-rådgiver har ansvar for utvikling av prosedyrer, helsepedagogisk veiledning og rådgivning, samt praktisk tilrettelegging og veiledning til alle involverte. 

All deltakelse i lærings- og mestringsaktivitet ved sykehuset skal registreres i sykehusets pasientadministrative system (PAS) som grunnlag for rapportering til Norsk pasientregister (NPR). Informasjon om regelverk knyttet til registreringer er publisert på nasjonal kompetansetjenestes nettsider (NKLMH) 


Kontakt

Postadresse

Finnmarkssykehuset
LMS Hammerfest
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

Slik finner du fram

Oppmøtested

De forskjellige kursene avholdes på forskjellige steder. I innkallingsbrevet vil det stå hvor du skal møte opp.

Klinikk Alta

Markveien 31

9510 Alta

Kurs og møter

 • Diabetes type 2 - kurs
  Velkommen til kurs for deg som har diabetes type 2, kurset er også åpent for pårørende. Kurset kan arrangeres på forskjellige steder.
  Diabetes type 2 - kurs
  12.
  juni
  2024
  Flere datoer

Arrangementer

 • Styremøte
  Velkommen til styremøte i Finnmarkssykehuset HF.
  Styremøte
  29.
  mai
  2024
 • Samisk helsekonferanse 2024
  Velkommen til Samisk helsekonferanse som arrangeres i Tromsø.
  Samisk helsekonferanse 2024
  5.
  juni
  2024
  2 dager
 • Styremøte
  Velkommen til styremøte i Finnmarkssykehuset HF.
  Styremøte
  18.
  juni
  2024