Forskningsstrategi 2016-2020

Finnmarkssykehuset vil gjennom en definert forskningsstrategi ivareta og fremme foretakets forpliktelse til å drive FOU-virksomhet i overensstemmelse med lov om spesialisthelsetjeneste og Helse Nord RHF sin overordnede strategi.

​Herunder:

 • bidra til å tilrettelegge for forskning innenfor Finnmarkssykehuset, utarbeide en hensiktsmessig infrastruktur og samarbeide med andre virksomheter som driver FOU-arbeid
 • bidra til å heve den samlede kompetansen i foretaket
 • øke stabilisering og rekruttering av kvalifisert helsepersonell

Finnmarkssykehuset bør spesielt forske på:

En multietnisk befolknings forhold til helsevesenet - ikke bare på spesielle sykdomsgrupper/diagnoser men også interaksjonen mellom helsevesen og befolkning.

Et område med ekstreme avstander i forhold til bosetningen. Skader, akutt sykdom og utfordringer ved å opprettholde kompetanse i helsevesenet (fra ambulansetjeneste til spesialistnivå) med så lavt befolkningstall.
Skjæringspunktet mellom primærhelsetjeneste og sykehus i vårt område med sykestuene som intermediærnivå, og alternative organiseringer, som f.eks. spesialistpoliklinikkene.
 

Helse Nord har i beskrivelsen av sitt satsningsområde innen forskning for perioden 2005-2008 bedt hvert helseforetak utvikle et samlende forskningstema der flere forskere/fagområder kan inkluderes. Helse Nord har dessuten valgt ut en rekke satsningsområder som vil bli prioritert sentralt, og således er mindre relevante satsningsområder for foretakene (blodbank, mikrobiologi, patologi, store-dyr-modell, randomiserte, kontrollerte studier ved klinisk forskningssenter UNN, helseforskning med brukerperspektiv/-medvirkning, delfinansiering av kombinert forsker- og spesialistutdannelse innen rekrutterings- og forskningssvake profesjoner)

Finnmarkssykehusetdisponerer et forskningsfond som bevilger midler til følgende aktiviteter:

 • klinisk forskning
 • kliniske evalueringsprosjekter som ikke faller inn under drifta
 • kunnskapsbasert praksis
 • medisinsk teknologivurdering
 • kvalitetssikring som ikke faller naturlig inn under drifta
 • utdanning av forskere

Under utarbeidelse av strategier for å nå målsettingene har forskningsstyret tatt hensyn til at:

 • FOU-området er i en etableringsfase. Vi har begrensede forskningstradisjoner, få ansatte med forskerkompetanse/forskererfaring, spredt og svak integrering av forskning i klinikken, og har ikke bygget opp funksjonelle nettverk internt eller etablert samarbeid med eksterne nettverk. Foretaket har også lite erfaring når det gjelder systematisk evaluering av klinisk arbeid.
 • Finnmark fylke har særskilte karakteristika som antas å ha innvirkning på helse og helsetjeneste/behandling. Et uttalt ruralt område med arktisk klima, skifte mellom lys- og mørketid, en tradisjonelt multietnisk befolkning med ulik kulturell bakgrunn og ulike språk, og relativt høy stabilitet i befolkningen. Disse faktorer kan gjøres til forskningsmessige fortrinn (konkurransedyktig forskning) og er/kan være relevante i utvikling/evaluering av tjenester/behandling.
 • Befolkningsstørrelsen gjør at kvantitativ forskning kan være utfordrende, mens kvalitativ metode kan være verdifull. Dette må tas hensyn til ved prosjekter der populasjonen er Finnmarks befolkning. Kvalitative tilnærmingsmetoder og praktisk prosjektsamarbeid med miljøer utenfor fylket kan være hensiktsmessige løsninger.


Strategisk plan

Mål: Fremme generell satsning på forskning innen foretaket

Strategi:

 • Stimulere til og støtte gjennomføring av kliniske evalueringsprosjekter og kvalitetssikringsprosjekter på seksjons- og avdelingsnivå
 • Knytte til seg/ansette seniorforsker(e) for veiledning av prosjektutviklingsarbeid
 • Gjennomføre ide-utviklingstiltak innen klinikken og assistere ansatte i idé- og gjennomføringsfasen med forskningsprosjekter.
 • Opplæring/veiledning i utarbeidelse av protokoller og skriving av søknader til interne og eksterne kilder
 • Gjøre forskning til et attraktivt arbeidsområde
 • Vektlegge forskningserfaring/interesse ved ansettelser
 • Arbeide for at forskning i foretaket har den nødvendige materielle tilrettelegging (kontorplass, IT-tjenester, kontortjenester), samt tilgang på litteratursøk, statistikkprogrammer, samt andre grunnleggende verktøy for prosjektarbeid.

Mål: Bidra til å heve den generelle forskningskompetansen i klinikken

Strategi:

 • Tilrettelegge for kombinerte stillinger klinikk-forskning
 • Satse på kliniske evaluerings- og kvalitetssikringsprosjekter som bidrar til å fremme systematisk dokumentasjon og analytisk tilnærming 
 • Satse på forskningsprosjekter rettet mot kunnskapsbasert klinisk praksis
 • Heve teoretisk forskningskompetanse gjennom opplæring, samt støtte til doktorgradsprosjekter

Mål: Øke rekruttering og stabilisering av kvalifisert helsepersonell

Strategi:

 • Tilrettelegge for at stabile ansatte med ønske om faglig fordypning gis muligheter til forskningsarbeid
 • Tilrettelegge for rekruttering av kvalifisert fagpersonell med forskerkompetanse/-erfaring gjennom ordninger som sikrer forskningsmuligheter i stillinga

Mål: Utarbeide hensiktsmessig infrastruktur for forskere innen foretaket

Strategi:

 • Utvikle interne nettverk for forskere/prosjektarbeidere
 • Arrangere interne forskningsseminarer
 • Stimulere til samarbeidsprosjekter på tvers av institusjoner og fagområder
 • Utvikle baser for tilgjengelig forskningsverktøy internt

Mål: Utvikle samarbeid og samordne virksomheten med andre aktører innen FOU

Strategi:

 • Løpende samhandling med FOU-virksomheter i Nord-Norge for effektiv bruk av ressurser og forebygging av uheldig overlappende innsats
 • Styrke samarbeidet med Universitetet i Tromsø, for å kunne lære av deres erfaringer og for å synliggjøre Finnmark i forskningssammenheng
 • Samordne foretakets strategi med Senter for Samisk helseforskning, UiTø, for å avklare forskningsområder der det foreligger mulighet for overlapping
 • Samordne foretakets forskningsstrategi og praksis med SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern) med tanke på å begrense overlappinger og legge til rette for felles bruk av ressurser


Følgende tiltak prioriteres i planperioden som ledd i gjennomføring av strategien

 1. Arrangere veiledet ideutviklingsseminar (prosjektutviklingsseminar) herunder seminar for skriving av forskningsprotokoll og søknader og forskersamlinger med oppfølging av fonds-finansierte forskningsprosjekter.
 2. Arbeide for at ansatte i foretaket med forskerkompetanse tilsettes i professor II-stillinger
 3. Tilrettelegge økonomisk (fondsmidler) og arbeidsmessig for doktorgradsprosjekter
 4. IT-avdelingen utarbeider løpende oversikt over tilgjengelige dataprogrammer (statistikkprogrammer, analyseprogrammer, litteraturprogrammer etc), og FOU-avd. utarbeider oversikt over behovene for slike, og samordner bruken av dem innen foretaket
 5. Ansette seniorforskere i deltidsstillinger for å gi undervisning og veiledning i prosjektutvikling og gjennomføring av prosjekter
 6. Stimulere særskilt til forskning og utviklingsarbeid som fokuserer på problemstillinger relatert til våre arktiske livsbetingelser og levemåter (klima, geografi, befolkning, kultur)
 7. Styrke samarbeidet med Universitetet i Tromsø gjennom innhenting av deres forskerkompetanse for veiledning og undervisning til forskere og forskningsinteresserte i Helse Finnmark
 8. Drøfte samordning av strategi med Senter for Samisk Helseforskning, UiTø og SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus)
Sist oppdatert 17.04.2023