Habiliteringstjenesten for voksne

Enhet for voksenhabilitering i Finnmarkssykehuset (HAVO) har ansvar for spesialisert og tverrfaglig voksenhabilitering i hele Finnmark. Målgruppa er i hovedsak personer over 18 år med medfødt eller tidlig ervervete funksjonsnedsettelser av sammensatt og langvarig karakter, og som har behov for spesialisthelsetjenester. Enheten har som oppgave å drive diagnostisering, utredning, planlegging og iverksetting av spesialisert og tverrfaglig habilitering av enkeltpersoner. Det gis veiledning og kompetanseheving til involverte instanser.

​HAVO har ukentlige inntaksmøter. Vi arbeider tverrfaglig, noe som innebærer at man som oftest er i kontakt med flere i teamet underveis.

Kommuner som vurdere å fatte vedtak etter Helse –og Omsorgstjenestelovens (HOL) kap 9, skal alltid henvise til HAVO.

Henvisningen bør inneholde

Personen har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse

  • aktuelle problemstillinger, f.eks. tilleggsdiagnostikk
  • hvilken helsehjelp det henvises for
  • tidligere utredninger, medisinske opplysninger, tverrfaglige rapporter
  • aktuelle samarbeidspartnere
  • pasient/pårørende/hjelpeverge har gitt samtykke til henvisningen
  • Opprettet Individuell plan (IP) og ansvarsgruppe
  • HOL kap 9

Navn og fullt fødsels- og personnummer oppgis.

Adresse:

Det oppgis adresse for pasienten.

Kontaktinformasjon:

Oppgi aktuelle kontaktpersoner og instanser (medhenvisere) som kan kontaktes i forbindelse med henvisningen, eks. verge, kommunalt botilbud, koordinator. Gi oppdatert kontaktinformasjon (navn/adresse/telefonnumre).

Relevante diagnose(r):

Det må angis hvilke funksjonsnedsettelser og fysiske, psykiske og atferdsmessige helseplager og vansker pasienten har i det daglige.

Tjenestetilbud:

Det bør beskrives kort hvilke tilbud og tjenester personen mottar (skole, bolig, bemanning i bolig, støttekontakt, arbeidstilbud).

Faste medisiner:

Ajourført liste over faste og ved-behovs-medisiner skal følge med henvisningen.

Aktuell problemstilling:

Status og problemstillingen som legen/tjenesteytere ønsker bistand til bør beskrives utfyllende. Funksjonsnivå og kliniske funn bør beskrives. Oppgi eventuelle endringer i pasientens væremåte eller funksjon som kan være relevante å informere om. Aktuelle resultater fra helseundersøkelser vedlegges.

Forventet utredning/behandling:

Her skal legen/henviseren komme med en tydelig bestilling om hva som forventes av spesialisthelsetjenesten.

Kontakt

Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark

Sist oppdatert 16.04.2021