Informasjon til kommunene

​Bakgrunn

Den nye forskriften for spesialistutdanning av leger (ref. spesialistforskriftens §4) forplikter Finnmarkssykehuset (FIN) å tilrettelegge slik at ALIS kan få nødvendig tjeneste i spesialisthelsetjenesten. FIN har derfor inngått en samarbeidsavtale med kommunene i Finnmark (vedlegg til tjenesteavtale 7), som skal bidra til å sikre dette.

Konkret handler dette om at ALIS i den nye utdanningsreformen skal oppnå kompetanse i to læringsmål innen samhandling og selektert pasientpopulasjon mens de tjenestegjør i spesialisthelsetjenesten, en tjeneste som Helsedirektoratet anbefaler at bør ha en varighet på minimum seks måneder.

ALM 055​
Ha en godt utviklet samhandlingskompetanse ved å kjenne rammebetingelser, arbeidsmåter og prosedyrer fra en eller flere godkjente utdanningsinstitusjoner innen primær- eller spesialisthelsetjenesten
ALM 085Ha dybdekompetanse i utredning, behandling og oppfølging av en eller flere selekterte pasientpopulasjoner.

Oppdragsdokumentet fra Helse Nord til helseforetakene for 2021 tydeliggjør helseforetakenes krav til å delta i og utarbeide en regional opptrappingsplan som i løpet av 2022 sikrer nødvendig antall øremerkede utdanningsstillinger for ALIS.​

Midlertidig organisering av læringsarena for ALIS i FIN

Inntil den regionale planen er utarbeidet må Finnmarkssykehuset ha en rutine for organisering av spesialiseringsperioden på seks måneder for ALIS. I mellomtiden vil ALIS bli tilbudt ledige vikariater i LIS 2/3-stillinger på 6 måneder​, som blir ledige ved følgende klinikker/ spesialiteter: ​

Hammerfest sykehus:

 • ​Avdeling for kvinne/barn
 • Avdeling for medisin
 • Avdeling for kirurgi/ortopedi
 • Avdeling for akuttmedisin
 • Avdeling for psykisk helsevern og rus ​

Kirkenes sykehus:

 • ​Avdeling for medisin
 • Avdeling for kirurgi/ortopedi/føde/gyn
 • Avdeling for akuttmedisin
 • Avdeling for rehabilitering
 • Avdeling for psykisk helsevern og rus

Klinikk Alta:

 • ​​Avdeling for psykisk helsevern
 • Avdeling for avhengighetsmedisin

Sámi klinihkka:

 • ​SÁNAG/SANKS​

Praktisk rutine for kommuner/allmennleger:

 • Kommunen må opprette en funksjon som ALIS-koordinator (i henhold til samarbeidsavtalen).
 • Ved ønske om spesialiseringsperiode for ALIS med FIN som læringsarena i spesialisthelsetjenesten for oppnåelse av ALIS LM 055 og 085, anføres dette i ALIS sin individuelle gjennomføringsplan med ønske om tidsperiode og klinisk enhet i FIN.  Dette meldes samtidig av ALIS-koordinator i kommunen til ALIS-kontakt i FIN, Evy C. Adamsen på e-post evy.adamsen@finnmarkssykehuset.no.
  Dette for å planlegge og koordinere spesialiseringsperioden i FIN.
 • Seinest 6-9 måneder før planlagt spesialiseringsperiode i FIN, skal ALIS-koordinator i kommunen avklare med ALIS-kontakt i FIN om spesialiseringsperioden i FIN kan gjennomføres i henhold til individuell gjennomføringsplan.
 • Dersom kommunen har flere ALIS som samtidig ønsker spesialiseringsperioder ved samme læringsarena/klinisk enhet ved FIN, skal kommunen prioritere blant kandidatene og fastsette rekkefølgen.
 • Kommunen skal holde kontakt med sin ALIS under spesialiseringsperioden i FIN og holde seg fortløpende oppdatert om utdanningsforløpet går som planlagt i perioden.
 • Veileder i allmennmedisin i kommunen anbefales å være med i sluttevalueringen av ALIS sin spesialiseringsperiode i FIN som enhetsleder i FIN har ansvar for å initiere. 

Sist oppdatert 12.07.2023