Organisering av LIS-utdanning

Organiseringen av LIS-utdanningen i Finnmarkssykehuset er tredelt og består av ei styringsgruppe, en LIS-komité og et arbeidsutvalg (AU)-LIS komité.

Styringsgruppa for LIS-utdanningen i Finnmarkssykehuset består av direktørens ledergruppe - foretaksledelsen. Styringsgruppen har møter 3-4 ganger i året. 

Komiteen skal legge til rette for at leger i spesialiseringsforløp ved Finnmarkssykehuset HF får en god tjeneste slik at legene når målene som er beskrevet for legespesialiseringens del 1, 2 og 3. 
Komiteen har følgende sammensetning: 

  • Medisinsk fagsjef (leder) 
  • HR-rådgiver/LIS-koordinator (sekretær) 
  • To leger med lederansvar og/eller veiledningsansvar for LIS fra Hammerfest sykehus 
  • To leger med lederansvar og/eller veiledningsansvar for LIS fra Kirkenes sykehus 
  • En lege med lederansvar og/eller veilederansvar for LIS fra fagfeltet psykisk helsevern og rus​​ fra Sámi klinihkka 
  • En representant fra Yngre legers forening 
  • Utdanningskoordinerede lege i Finnmarkssykehuset

Arbeidsutvalget for LIS-komiteen består av medisinsk fagsjef, utdanningskoordinerende overlege (UKO) og HR-konsulent. 

Sist oppdatert 04.09.2023