Kompetansetjeneste

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) ble i 2014 godkjent som nasjonal kompetansetjeneste i henhold til «Forskrift om godkjenning av sykehus m.m.».

Sami klinihkka SANKS

​SANKS som komptansetjeneste

Kompetansetjenesten i SANKS skal bygge opp og formidle kompetanse innen psykisk helsevern og rus når det gjelder samiske pasienters særskilte behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt tilrettelagde behandlingstilbud. Det er et mål at kompetansen skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet for samiske pasienter i et helhetlig behandlingsforløp, og bidra til å hindre «drop-out».

Kompetansetjenesten omfatter forsknings- og fagutviklingsvirksomhet, oppbygging og deltakelse i forskningsnettverk, spredning av forskningsresultater, undervisning, veiledning og rådgivning. Målgruppen er helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, brukere, pårørende og allmenheten.

Kompetansetjenesten har som mål å bygge opp kompetansen i alle helseregioner for å sikre bedre kvalitet og at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt. 

SANKS er godkjent som nasjonal kompetansetjeneste og skal i henhold til forskrifter arbeide med forskning, fag- og tjenesteutvikling. Gjennom formidling av kunnskap og utvikling av ny forskning skal SANKS bidra til økt kompetanse om samers særskilte behov for språklig og kulturelt tilrettelagt diagnostikk og behandling.​​

Publikasjoner 

Prosjekter​

Nasjonale kompetansetjenester skal etablere faglige referansegrupper som skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonene i forskrift og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet. I tråd med disse retningslinjene har SANKS sin referansegruppe.

Medlemmer

Seniorrådgiver Geir Sverre Braut
Representant for Helse Vest RHF og leder for faglig referansegruppe
Stavanger universitetssykehus
Geir.Sverre.Braut@sus.no

Seksjonsleder Guri Spilhaug
Representant for Helse Sør/Øst RHF
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Oslo Universitetssykehus HF
gurspi@ous-hf.no

Bente Espleland
Representant for Helse Midt-Norge RHF
Senterleder 
Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
Region Midt (RVTS Midt)
Bente.Espeland@stolav.no​

Siv Kvernmo
Representant for Helse Nord RHF
Dr. med/overlege ved barne- og ungdomsklinikken
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Siv.Kvernmo@unn.no

Representant for andre kompetansemiljøer

Bjørn Stensrud, leder
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)
Bjorn.stensrud@sykehuset-innlandet.no 

Representant for universitetsmiljøer

Førsteamanuensis Suraj Thapa 
Forskningsleder
Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus 
suraj.thapa@medisin.uio.no

Representant for sosialantropologisk forskning

Førsteamanuensis Siv Øvernes 
Institutt for barnevern og sosialt arbeid 
UiT, Norges arktiske universitet
siv.overnes@uit.no

​Representant for lulesamisk kommune

Rådgiver kulturutvikling Vivian Aira 
Nordland fylkeskommune ​
Vivair@nfk.no​

Representant for sørsamisk kommune

Ester Brønstad
Kommunalsjef helse og omsorg 
Snåsa kommune
ester.bronstad@snasa.kommune.no

Representant for SANKS brukerråd, sørsamisk representant

Grethe Dunfjeld
grethe@dunfjeld.no​

Representant for SANKS

Anne Toril Eriksen Balto
Avdelingsleder SANKS FoU 
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS)​

Sist oppdatert 27.10.2023