Navnet blir Sámi Klinihkka

Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen ønsker å løfte samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset ved å etablere en egen, samisk klinikk. Klinikken skal være direkte underlagt direktøren.

Eirik Palm
Publisert 24.04.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
Sámi Klinihkka kan bli det nye navnet på klinikken i Karasjok.
Sámi Klinihkka kan bli det nye navnet på klinikken i Karasjok.

​- Formålet er å tydeliggjøre organiseringen av samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset HF. I denne klinikken inngår deler av tjenestene innen somatikk, psykisk helsevern og rus, tolketjenesten og Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste for Psykisk helsevern og rus (SANKS). SANKS har et nasjonalt ansvar for oppgaver innen forskning, utvikling og kompetanseheving innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge, sier Eva Håheim Pedersen.
 

Samisk kompetanse inn i foretaksledelsen

Finnmarkssykehuset har gjennom oppdragsdokumentet ansvaret både for nasjonale og lokale tjenester til den samiske befolkningen. Direktøren mener dette i dag ikke dette tydeliggjort i den overordnede organiseringen av Finnmarkssykehuset HF, og viser til at den samiske kompetansen i dag heller ikke er en del av foretaksleden i Finnmarkssykehuset HF.

- Den samiske kompetansen i foretaksledelsen er viktig for å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud, som er tilrettelagt samiske pasienters språklige- og kulturelle bakgrunn, fastslår hun.

(Teksten fortsetter under bildet)

Den samiske kompetansen er i dag ikke en del av foretaksleden i Finnmarkssykehuset HF, fastslår Eva Hååheim Pedersen. Det ønsker

Den samiske kompetansen er i dag ikke en del av foretaksleden i Finnmarkssykehuset HF, fastslår Eva Hååheim Pedersen. Det ønsker hun å endre.

 

På styremøtet den 29. og 30. april inviterer hun styret i Finnmarkssykehuset til å gjøre vedtak om en overordnet organisering av samiske helsetjenester i helseforetaket.
 
LES OGSÅ: Overordnet organisering av samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset HF
 

Nyskapende

Her anbefaler hun at det opprettes en egen samisk klinikk for å tydeliggjøre ansvaret for samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset HF, og at virksomhetene innenfor somatikk/spesialistlegesenteret og psykisk helsevern og rus, DPS Midt-Finnmark/SANKS, tolketjenesten og læring og mestringssenter (LMS) inngår i den nye klinikken.

- Klinikken vil være nyskapende ved at somatikk og psykisk helsevern og rus integreres i én klinikk. Etableringen av klinikken innebærer at det må utvikles samarbeidsavtaler mellom klinikkene i Finnmarkssykehuset HF, slik at det sikres gode pasientforløp og samarbeid om ressurser på tvers av klinikkene, sier Eva Håheim Pedersen.

Direktøren anbefaler videre at den nye klinikken får det offisielle navnet Sámi Klinihkka. Navnet understreker at klinikken har et særskilt fokus på samiske helsetjenester, samtidig som det er et tilbud til den øvrige befolkningen. Navnet SÁNÁG/SANKS er godt innarbeidet blant samarbeidspartnere regional, nasjonalt og internasjonalt, og beholdes på avdelingsnivå.
 
LES OGSÅ: I rute med prosjekt Samisk helsepark
 

(Teksten fortsetter under bildet)

Byggetrinn 3 i Karasjok nærmer seg ferdigstillelse. Slik så det ut i mars.

Byggetrinn 3 i Karasjok nærmer seg ferdigstillelse. Slik så det ut i mars.

 

Oppdragsdokumentet

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF et særlig ansvar for strategisk utvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen:

«Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt pasient oppleve respekt og åpenhet, få delta i beslutningene om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres. Det skal brukes kvalifiserte tolker ved behov. Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.» (Oppdragsdokumentene for 2016)

Finnmarkssykehuset HF har gjennom Oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF fått ansvar for å yte tjenester til personer med fast bopel eller oppholdssted i helseforetakets opptaksområde innen nærmere definerte områder.

Oppdraget omfatter også ansvar for Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste for Psykisk helse og rus (SANKS), som har et nasjonalt ansvar for oppgaver innen forskning, utvikling og kompetanseheving knyttet til psykisk helsetjeneste for den samiske befolkningen i Norge. Den nasjonale funksjonen innebærer også klinisk behandling for pasienter utenfor nedslagsområdet i Finnmark, og hele landet.

I de overordnende strategiene til Helse Nord RHF og inngått samarbeidsavtale med Sametinget ligger det føringer på at den nasjonale funksjonen vil være et viktig og nødvendig satsingsområde for å kunne tilby den samiske befolkningen likeverdige helsetjenester.

LES OGSÅ: Tidenes helseløft i Finnmark