Finnmarkssykehuset

- Her betyr du mer

En buss på en vei

Finnmark har en godt utbygd desentralisert spesialisthelsetjeneste. De fleste kommunene i Finnmark har sykestueplasser som Finnmarkssykehuset finansierer/subsidierer, og som ut fra avstander og befolkningstetthet gir befolkningen i Finnmark et godt og trygt helsetilbud i nærheten av der de bor.

Finnmarkssykehuset eies av Helse Nord RHF og består av to sykehus, to klinikker og en prehospital tjenestene.  Den prehospitale tjenesten er tilstede i nesten alle kommunene i Finnmark. Psykisk helsevern og rus er integrert ved alle våre behandlingssteder, og vi har et særskilt ansvar for den samiske befolkningen ved Sámi klinihkka i Karasjok. 

Les vår interaktive brosjyre her

​Finnmarkssykehuset leverer tilbud innen akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, psykisk helsevern og rus, voksenrehabilitering, barnemedisin og barnehabilitering. 

Nøkkeltall 2023

Opptaksområde 

​​Finnmarkssykehuset sitt opptaksområde er Finnmark fylke med totalt 18 kommuner. ​

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for Vest-Finnmark som omfatter kommunene Hammerfest, ​Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok og Gamvik. 

Kirkenes sykehus er lokalsykehus for Øst-Finnmark som omfatter kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Lebesby, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø. 

Pasientkontakter - kommer

Alle kontakter: 

Somatikk: 

  • Dagsopphold poliklinikk:
  • Dagsopphold innlagte: 
  • Heldøgnsopphold:  
  • Poliklinise konsultasjoner: 
Psykisk helsevern og rus: 
  • Innleggelser: 
  • Poliklinise konsultasjoner: 

Ansatte - kommer

Antall årsverk: 
Antall ansatte: 

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbeidspartnere skal preges av: 

Kvalitet - Trygghet - Respekt- Lagånd

Handlingsplanen inneholder en oversikt over arbeidet med likestilling og mangfold ved Finnmarkssykehuset. Handlingsplanen er spesielt utarbeidet som dokumentasjon i forbindelse med forskningssøknader til Norges forskningsråd og EU (såkalte Gender Equality Plans - GEPs).

Les hele handlingsplanen her

 Aktivitets- og redegjørelsesplikten er forankret i likestillings- og diskrimineringsloven. Plikten retter seg mot arbeidsgivers ansvar for å arbeide aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet. 

Les hele aktivitets- og redegjørelsesplikten her

 

Finnmarkssykehuset består av to sykehus og to klinikker, i tillegg til den prehospitale tjenesten. 

Hammerfest sykehus 

Kirkenes sykehus

Sámi klinihkka

Klinikk Alta

Oppdragsdokumentene er helt sentrale i styringen og utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF stiller krav til helseforetakene i regionen. 

Les mer på Helse Nord

​​Vedtektene inneholder grunnleggende regler for hvordan Finnmarkssykehuset skal drives.

Les vedtektene her

En kvalitetsindikator er et indirekte mål – en pekepinn – på kvalitet. Den sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med kvalitetsindikatorene er å gi publikum og brukerne, helsepersonell og ledere informasjon om kvaliteten på vårt tjenestetilbud. Våre kvalitetsindikatorer er måltall på sentrale deler av vår virksomhet. 

Kvalitetsindikator for Finnmarkssykehuset på Helsedirektoratet.no

Sist oppdatert 19.01.2024