Endring og omstilling i Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset er midt i en stor endringsprosess. Mye skjer parallelt, det skjer raskt, og vi vet det kan være krevende å følge med i svingene, eller å skille ulike saker fra hverandre.

En gruppe mennesker iført skrubber

Denne siden er en faktaside, ment som hjelpemiddel for deg som innbygger, medarbeider, journalist eller politiker, og skal hjelpe deg å navigere, slik at du har best mulig kunnskap om omorganiseringen. Siden vil være under løpende utvikling, på bakgrunn av vedtak, aktuelle hendelser eller spørsmål vi ofte får.  

Styrevedtak for foretaket 

Det er styret i Finnmarkssykehuset HF som vedtar tiltak som skal iverksettes av foretaket. :

Dette er vedtatt: 

Ofte stilte spørsmål

 • Finnmarkssykehuset innfører ny turnus med tilstedevakt ved ambulansestasjonene, slik at vi får kortere responstid og enda bedre beredskap.
 • Samtlige 17 ambulansestasjoner skal i løpet av de neste årene gjennomgå klare forbedringer, enten ved opprusting, nybygg eller leie av ny lokalisasjon.
 • Bilflåten fornyes med nytt materiell i 2024 og 2025.

Her finner du sakspapirer fra styremøtet 21. desember 2023: Opptrappingsplan ambulanseavdelingen

Vedtak finner du her: Protokoll styremøte 21. desember 2023 (scroll ned til sak 102-2023)

 • Styret vedtok 21. desember 2023 at all operasjonskapasitet legges til de to sykehusene. Dette ble stadfestet i styremøtet 27. februar (sak om ROS-analyser).
 • Hensikten er å styrke akuttlinjene ved de to sykehusene gjennom å samle beredskapskritiske fag her.
 • I 2023 ble det gjennomført 313 planlagte operasjoner ved Klinikk Alta, 226 av disse på pasienter som hører hjemme i Alta-regionen. Disse pasientene overføres til sykehusene.

Du kan lese mer om dette i sak 10-2024.

Styrevedtaket ble gjort mot én stemme. Du kan lese mer i protokollen (scroll ned til sak 10-2024).

Finnmarkssykehuset HF mener det er krevende å redusere antallet døgnplasser med to innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og flytte fire plasser fra Alta til Karasjok.

Du kan lese mer i høringssvaret.

Vi vil øke den polikliniske virksomheten og dagbehandlingen betydelig i samarbeid med Hammerfest sykehus. Hensikten er å gi et lokalt tilbud til pasienter som har behov for jevnlig behandling/oppfølging, slik at de slipper å reise til sykehus og dermed får bedret livskvalitet.

Finnmarkssykehuset vurderer overordnet sett at følgende pasientkontakter er egnet til å inngå i det økte tjenestetilbudet i Alta:

 • Kronikeroppfølging hvor pasientene ellers må reise til Hammerfest flere ganger i året, da primært i en sykepleierdrevet poliklinikk/dagenhet, men med digital støtte fra spesialister i Hammerfest eller andre sykehus (Kirkenes, UNN HF)
 • Diagnostikk, behandling og kontroller som kan utføres virtuelt med spesialister ved sykehusene, eventuelt med lokalt støttepersonell («Helserom-modellen»)
 • Diagnostikk og behandling av stedlige eller ambulerende, spesialister som ikke er knyttet til de beredskapskritiske fagene
 • Pasienter som er på vei inn i spesialisthelsetjenesten eller på vei ut, og som trenger et omsorgsnivå Klinikk Alta er egnet til å håndtere på den eksisterende sengeposten.

Dette er anslått til om lag 3.000 årlige pasientkontakter kan flyttes fra Hammerfest til Alta.

Du kan lese mer om dette i sak 09-2024 (side 5)

Styresak 9/24 presiserer hva Finnmarkssykehuset HF mener med beredskapskritiske fag. På disse fagområdene har styret vedtatt at ambulering ut fra akuttsykehusene skal skje i så liten grad som mulig. 

AD tillegger medisinsk direktør å operasjonalisere «i så liten grad som mulig» for ikke å utarme akuttsykehusene.

Per i dag har vi videreført ambulering av gynekologer til Alta for å opprettholde et tilbud om oppfølging av gravide. 

Hva gjelde alle andre fag enn de beredskapskritiske ser vi på hvordan vi kan balansere det å gjøre disse fagmiljøene så robuste som mulig, samtidig som vi tilstreber å sikre et delvis desentralisert tilbud. Vi har et pågående arbeid knyttet til hvordan disse fagområdene bør innrettes. Dette arbeidet er startet og vil involverer store deler av organisasjonen. Styret holdes løpende informert. .

Vedtak finner du her: Protokoll styremøte 27. februar 2024

Vi definerer følgende fag som beredskapskritiske:

 • Indremedisin
 • Kirurgi
 • Ortopedi
 • Gynekologi/obstetrikk

Vi har sett til Nasjonal helse- og sykehusplan - Meld. St. 11 (2015-2016) og omtalen av akuttsykehus når vi har jobbet med hvordan vi skal definere beredskapskritiske fag.

Her finner du sakspapirer, protokoller og vedlegg til styret behandling 21. desember 2023: Budsjett 2024

Vedtak budsjett 2024 (scroll ned til sak 100-2023)

Budsjettkravet for 2024 fra våre eiere er + 10 mill. 

Vi vil øke den polikliniske virksomheten og dagbehandlingen i Alta betydelig i samarbeid med Hammerfest sykehus. Hensikten er å gi et lokalt tilbud til pasienter som har behov for jevnlig behandling/oppfølging, slik at de slipper å reise til sykehus og dermed får bedret livskvalitet.

Finnmarkssykehuset vurderer overordnet sett at følgende pasientkontakter er egnet til å inngå i det økte tjenestetilbudet i Alta:

 • Kronikeroppfølging hvor pasientene ellers må reise til Hammerfest flere ganger i året, da primært i en sykepleierdrevet poliklinikk/dagenhet, men med digital støtte fra spesialister i Hammerfest eller andre sykehus (Kirkenes, UNN HF)
 • Diagnostikk, behandling og kontroller som kan utføres virtuelt med spesialister ved sykehusene, eventuelt med lokalt støttepersonell («Helserom-modellen»)
 • Diagnostikk og behandling som eventuelt kan foretas av stedlige (ambulerende) spesialister
 • Pasienter som er på vei inn i spesialisthelsetjenesten eller på vei ut, og som trenger et omsorgsnivå Klinikk Alta er egnet til å håndtere (gjelder sengeposten).

Dette er anslått til om lag 3.000 årlige pasientkontakter, som flyttes fra Hammerfest til Alta.

Du kan lese mer om dette i sak 09-2024 (side 5)

I tråd med styrets føringer jobber foretakets ledelse med å se på hvordan vi skal innrette de fagene vi ikke har definert som beredskapskritiske. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med foretakets tillitsvalgte. De ulike fagmiljøene vil også involveres. 

Du finner informasjon på denne siden rundt omstillingsarbeidet, den ligger også på forsiden. Det er laget en tilsvarende side for ansatte på vårt intranett. 

I nedtrekksmenyene på Ofte stilte spørsmål legger vi fortløpende inn aktuelle saker, styrevedtak, beslutninger eller rett og lett svar på spørsmål vi ofte får fra publikum og ansatte.

Finnmarkssykehuset har faste arenaer for informasjon, dialog og medvirkning for våre ansatte:

 • Faste allmøter etter styremøtene
 • Faste allmøter om omstilling i Finnmarkssykehuset (arrangeres hver fredag)
 • Fysiske allmøter ved sykehusene og klinikkene
 • Nyhetsbrev
 • Faste informasjons- og drøftingsmøter med foretakstillitsvalgte for drøfting av bl.a. styresaker
 • Strømming av styremøter. Lenker til sending legges ut på Finnmarkssykehuset.no, og vil i tillegg være tilgjengelig på nettet i en periode etter avholdt styremøte.
 • Opptak av allmøter ligger tilgjengelig på intranettet. 

Vi kan aldri informere godt nok. Valg av kanaler er gjort på bakgrunn av blant annet tilbakemeldinger fra ansatte.  Dersom det er kanaler som du som publikum som savner så kan du komme med innspill til oss via mail. Kontaktinfo finner du lenger ned på siden. 

Finnmarkssykehuset HF støtter forslaget om å øke fra seks til ni rehabiliteringssenger i Kirkenes under forutsetning av økt ramme.

Du kan lese mer i høringssvaret.

Plastikkirurgi i Alta har vært mye omtalt i media og den lokale debatten. Bakgrunnen er at direktøren under styremøtet 21. desember 2023 omtalte mulig plastikkirurgi med følgende: «Så har vi den gledelige situasjonen at UNN vurderer å flytte noe plastikkirurgi til Alta fordi de mangler kapasitet i egen infrastruktur. De er hjertelig velkomne». Bakgrunnen for utsagnet var at det har vært en dialog mellom fagfolk ved UNN og Klinikk Alta. Dette ble i samme møte fulgt opp av ansattrepresentant Toralf Enge: «Jeg synes det er veldig bra at direktøren sier vi skal ha plastikkirurgi i Alta (…)».

Neste styremøte var 27. februar 2024. Siden mulig plastikkirurgi ble mediesak, ble det også tatt med i direktørens vurdering i sak 10/24. I vurderingsdelen slår direktøren blant annet fast 

 • At han har notert seg at det har vært diskutert å utvide med et plastikkirurgisk tilbud ved Klinikk Alta, men at det ikke har kommet noen formell henvendelse fra UNN til Finnmarkssykehuset HF om plastikkirurgi.
 • At det er flere faktorer som snevrer inn: Eventuell plastikkirurgi som egner seg å bli utført utenfor et regionsykehus, og i et miljø med relativt enkel infrastruktur, og som har prioritetsmessig legitimitet for offentlig finansiering, vil ofte føre med seg en betydelig blødningsrisiko før og etter operasjon.
 • At Klinikk Alta ikke er rigget for slik kirurgi, og at avstanden til akuttsykehus som backup er for lang til at Finnmarkssykehuset kan påta seg den type risiko for elektiv kirurgi.» 

 

Dette er kriterier som etter vårt skjønn bør være oppfylt for at Finnmarkssykehuset HF skal prioritere å bruke ressurser på å rigge et plastikkirurgisk tilbud i Alta. Vi mener følgelig og kort oppsummert at disse kriteriene ikke er oppfylt.

Vedtak finner du her: Protokoll styremøte 27. februar 2024

Finnmarkssykehuset HF støtter ikke forslaget om å flytte 10 døgnplasser fra Tana til Alta.

Du kan lese mer i høringssvaret.

For Finnmarkssykehuset er det viktig å utvikle den delen av ØNH-faget som er knyttet til kirurgi ved akuttsykehusene våre, fordi denne delen av faget har naturlige grenseflater mot annen kirurgisk virksomhet. Vi ønsker også å utvikle et robust fagmiljø i sykehusene som kan legge til rette for god LIS-utdanning.

Samtidig er det viktig for oss å sikre at befolkningen har et tilbud innen ØNH som effektivt kan ivareta den store volum-delen av faget, som ikke er knyttet til kirurgi. Dette mener vi best ivaretas med en avtalespesialist-hjemmel i et område med en relativt konsentrert befolkning.

Finnmarkssykehuset har hatt dialog med ØNH-spesialister som ikke ønsker ansettelse i foretaket, men som kan tenke seg å dele på hjemmel som avtalespesialist i Alta. Finnmarkssykehuset vurderer dette som en god løsning, og direktøren har derfor bedt Helse Nord RHF om å vurdere å etablere en hjemmel for avtalespesialist innen ØNH i Alta.

Spørsmål og kontaktinformasjon

Spørsmål eller mediehenvendelser kan rettes til kommunikasjon og samfunnskontakt. 

Kommunikasjon og samfunnskontakt

media@finnmarkssykehuset.no 982 62 381

I en slik prosess kan det komme ord og begreper som er vanskelig å forstå. Vi har samlet flere av de under her. 

 • Økonomisk bærekraft: Skape verdier og vekst på en ansvarlig måte. 
 • Effektiviseringsgevinst: Vi må bruke mindre penger på driften ved å jobbe smartere i smarte bygg med moderne logistikk og moderne løsninger. 
 • Oppgavedeling: Arbeid som tradisjonelt utføres av en gruppe overføres til en annen. Det vanligste eksempelet er sykepleieroppgaver som overføres til helsefagarbeidere. 
 • DRG: DRG er et klassifiseringssystem hvor sykehusopphold eller polikliniske konsultasjoner klassifiseres i grupper. DRG-poeng angir gjennomsnittprisen for et pasientopphold.
 • Helse Nord RHF: Det regionale helseforetaket som i dag eier Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, UNN, SANO, HN IKT og Finnmarkssykehuset. 
 • Helse Nord: Helseregionen fra Helgeland i sør til Svalbard i nord. 
 • Ambulering: Spesialister gjennomfører behandlinger eller tilbud utenfor sykehusene.
Sist oppdatert 24.05.2024