NorMS-NTS Håndbok

NorMS-NTS (Norwegian Medical Students’ Non-Technical Skills) er verktøy for tilbakemelding og vurdering av norske medisinstudenters ikke-tekniske ferdigheter.

Ikke-tekniske ferdigheter er ferdigheter som kommunikasjon, beslutningstaking, lederskap, evne til å håndtere stress og usikkerhet. I 70% av uheldige hendelser på sykehus er ikke-tekniske ferdigheter vist å være en del av årsaken. Ved å øke medisinstudenters ikke-tekniske ferdigheter kan man øke nyutdannede legers ikke-tekniske ferdigheter, og dermed redusere risikoen for uheldige hendelser og øke pasientsikkerheten.  Ikke-tekniske ferdigheter kan trenes opp. Det er derfor viktig at studentene får god opplæring i dette under studiet. 

For å kunne vurdere studentenes ikke-tekniske ferdigheter er det nyttig å ha et verktøy. Det finnes verktøy for en del helsepersonellgrupper, men vi har ikke hatt verktøy for norske medisinstudenter. Studier har vist at det er nødvendig med egne verktøy for ulike land og ulike helsepersonellgrupper. På bakgrunn av det utviklet vi NorMS-NTS, som er et verktøy for å vurdere norske medisinstudenters ikke-tekniske ferdigheter. 
Verktøyet skal kunne brukes for å gi tilbakemelding til studentene under studiet, slik at de kan jobbe videre med sine ferdigheter. Dette vil være det viktigste for å øke studentenes ikke-tekniske ferdigheter.  Det er også ønskelig at det kan brukes til å evaluere undervisningen som gis, og at man kan sammenligne ferdigheter på gruppenivå. I tillegg vil bruk av verktøyet gi et økt fokus på viktigheten av ikke-tekniske ferdigheter. 

Verktøy for ikke tekniske ferdigheter valideres for ulik bruk og ulik setting. Denne prosessen er i gang. Det er i første omgang validert for bruk av leger som har lite opplæring i bruk av verktøyet. Dette for at veiledere i praksis skal kunne bruke det som en vurdering for læring når de veileder studenter, altså formativ vurdering. Vi valgte denne valideringen først, for at verktøyet skulle være klart til bruk for alle som ønsker i en travel klinisk hverdag.  Verktøyet kan per i dag ikke brukes for summativ vurdering, for eksempel til karaktersetting.

Sist oppdatert 07.08.2023